Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta - VII kadencja (Archiwum)
XL Sesja w dniu 27 kwietnia 2017, godz. 11:00, w sala 209 UM Katowice, ul. Młyńska 4
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołów z XXXVII, XXXVIII i XXXIX sesji Rady Miasta Katowice.
5.
Zmiany w porządku obrad.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o pracy Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
8.
Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Katowice w 2016r. (DS-849/17).
Załączniki
DS-849-17
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2017-2021 (DS-840/17).
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji programu "Nas Troje i więcej" za 2016 rok (DS-851/17).
Załączniki
DS-851-17
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok" (DS-852/17).
Załączniki
DS-852-17
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach. (CASINO Sp. z o.o.) (DS-858/17).
Załączniki
DS-858-17
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Roździeńskiego 16 w Katowicach. (CASINO Sp. z o.o.) (DS-859/17).
Załączniki
DS-859-17
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bocheńskiego 64A w Katowicach (BINGO CENTRUM Sp. z o.o.) (DS-860/17).
Załączniki
DS-860-17
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy” za 2016 rok (DS-861/17).
Załączniki
DS-861-17
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok (DS-863/17).
Załączniki
DS-863-17
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty dochodów na wydzielonym rachunku (DS-866/17).
Załączniki
DS-866-17
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2017 rok (DS-868/17).
Załączniki
DS-868-17
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017 rok (DS-869/17).
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 (DS-870/17).
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczanie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne" (DS-871/17).
Załączniki
DS-871-17
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczanie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne" (DS-872/17).
Załączniki
DS-872-17
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od I____ C____ z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Mikołowskiej __/_(DS-873/17).
Załączniki
DS-873-17
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od W_______ K___ tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Grażyńskiego _/_(DS-874/17).
Załączniki
DS-874-17
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od E_______ W__, A____ W__ i A___ W__ z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy al. Korfantego __/___ (DS-875/17).
Załączniki
DS-875-17
26.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Rondo Książąt Pszczyńskich" (DS-876/17).
27.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania (DS-877/17).
Załączniki
DS-877-17
28.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Chorzowskiej, Baildona i Ściegiennego w Katowicach (DS-878/17).
Załączniki
DS-878-17
29.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 6 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie (DS-879/17).
Załączniki
DS-879-17
30.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ___ położonego w budynku przy ul. Tysiąclecia __ w Katowicach (DS-880/17).
Załączniki
DS-880-17
31.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od S____ K__________, A_______ K__________, P______ K__________ i S_________ K__________ z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Iłłakowiczówny ___/_(DS-881/17).
Załączniki
DS-881-17
32.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przysługującej od pana M___________ K___________ z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Sienkiewicza _/_ w Katowicach (DS-882/17).
Załączniki
DS-882-17
33.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przysługującej od pani G_______ K___ z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Jagiellońskiej __/_ w Katowicach (DS-883/17).
Załączniki
DS-883-17
34.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od W______ K___, A____ K____, J______ K______________ i M________ W________ z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte __/_(DS-884/17).
Załączniki
DS-884-17
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pana Z________ K_____________ z tytułu uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Adamskiego __/_ w Katowicach (DS-885/17).
Załączniki
DS-885-17
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (DS-887/17).
Załączniki
DS-887-17
35.
Rozpatrzenie skarg:
a)
- skargi Pana B K na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (DS-862/17).
Załączniki
DS-862-17
36.
Zapytania radnych.
37.
Interpelacje radnych.
38.
Komunikaty i wolne wnioski.
39.
Zamknięcie sesji.