Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta - VII kadencja (Archiwum)
XLIII Sesja w dniu 1 czerwca 2017, godz. 11:00, w sala 209 UM Katowice, ul. Młyńska 4
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołów z XL i XLI sesji Rady Miasta Katowice.
5.
Zmiany w porządku obrad.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o pracy Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 49 w Katowicach (DS-888/17).
Załączniki
DS-888-17
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień, działającej w strukturze Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach (DS-889/17).
Załączniki
DS-889-17
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Książęca"(DS-890/17).
Załączniki
DS-890-17
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu „Katowicki Senior w Mieście” na lata 2016 – 2021 za 2016 rok (DS-891/17).
Załączniki
DS-891-17
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat (DS-892/17).
Załączniki
DS-892-17
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Katowicach (DS-893/17).
Załączniki
DS-893-17
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Dworcowa 2-10 w Katowicach (Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A.) (DS-894/17).
Załączniki
DS-894-17
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2016 r. "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2012-2016" oraz "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice" (DS-895/17).
Załączniki
DS-895-17
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Dworcowej 2-10 w Katowicach (Bookmacher Sp. z o. o.) (DS-896/17).
Załączniki
DS-896-17
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów w Katowicach (DS-897/17).
Załączniki
DS-897-17
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice (DS-886/17).
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice (DS-902/17).
Załączniki
DS-902-17
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 Katowice bez barier" (DS-903/17).
Załączniki
DS-903-17
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody 24 drzewa rosnące na terenie miasta Katowice (DS-904/17).
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach – część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej (DS-905/17).
Załączniki
DS-905-17
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice (DS-906/17).
Załączniki
DS-906-17
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. KWK "Murcki -Staszic" - część obejmująca obszar w rejonie ulicy Uniczowskiej (DS-907/17).
Załączniki
DS-907-17
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017 rok (DS-910/17).
Załączniki
DS-910-17
26.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 (DS-911/17).
Załączniki
DS-911-17
27.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr położonego w budynku przy ul. 3 Maja w Katowicach (DS-912/17).
Załączniki
DS-912-17
28.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr położonego w budynku przy ul. Okrzei w Katowicach (DS-913/17).
Załączniki
DS-913-17
29.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana L M dotyczącego lokalizacji Biura Zarządu Metropolii "Silesia" w Gliwicach (DS-914/17).
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Nr 2 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 20 im. Tadeusza Rejtana w Katowicach ul. Zarębskiego 2 z Młodzieżowym Domem Kultury w Katowicach ul. Gliwicka 214 (DS-916/17).
Załączniki
DS-916-17
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Nr 1 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 12 im. I.J. Paderewskiego w Katowicach ul. I.J. Paderewskiego 46, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Katowicach ul. Paderewskiego 46a oraz Miejskiego Przedszkola Nr 55 w Katowicach ul. Szeptyckiego 3 (DS-917/17).
Załączniki
DS-917-17
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach ul. Marcinkowskiego 17 z Miejskim Przedszkolem Nr 19 w Katowicach ul. Marcinkowskiego 17 (DS-918/17).
Załączniki
DS-918-17
d)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Katowicach Al. Roździeńskiego 82 z Miejskim Przedszkolem Nr 6 w Katowicach Al. Roździeńskiego 82 (DS-919/17).
Załączniki
DS-919-17
30.
Zapytania radnych.
31.
Interpelacje radnych.
32.
Komunikaty i wolne wnioski.
33.
Zamknięcie sesji.