Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta - VII kadencja (Archiwum)
XLIV Sesja w dniu 22 czerwca 2017, godz. 08:30, w sala 209 UM Katowice, ul. Młyńska 4
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołów z XLII i XLIII sesji Rady Miasta Katowice.
5.
Zmiany w porządku obrad.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice III kadencji.
8.
Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o pracy Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
9.
Rozpatrzenie:
a)
sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016rok (DS-854/17) wraz z informacją uzupełniającą do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 rok (DS-856/17).
Załączniki
DS-854-17DS-856-17
b)
informacji Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotyczącej roku budżetowego 2016 (DS-850/17).
Załączniki
DS-850-17
c)
sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 za 2016rok (DS-857/17).
Załączniki
DS-857-17
d)
sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2016rok (DS-855/17).
Załączniki
DS-855-17
e)
sprawozdania finansowego Miasta Katowice za 2016 rok wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta w przedmiocie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. (DS-920/17).
Załączniki
DS-920-17
f)
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (DS-901/17).
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2016 rok (DS-867/17).
Załączniki
DS-867-17
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 rok wraz z autopoprawką (DS-853/17).
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2016 rok (DS-921/16).
Załączniki
DS-921-17
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016rok (DS-922/17).
Załączniki
DS-922-17
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/650/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału miasta Katowice na stałe obwody głosowania (DS-923/17).
Załączniki
DS-923-17
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach (DS-898/17).
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2016 rok (DS-924/17).
Załączniki
DS-924-17
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2017-2020" (DS-928/17).
Załączniki
DS-928-17
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Porozumienia Katowickiego 1980 roku" (DS-930/17).
Załączniki
DS-930-17
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od G R, K R, Ł R i D R z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Bednorza (DS-931/17).
Załączniki
DS-931-17
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Edmunda Gryglewicza” (DS-932/17).
Załączniki
DS-932-17
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Ofiar Tragedii 1896r. w Kopalni Kleofas” (DS-933/17).
Załączniki
DS-933-17
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragmenty terenów górniczych Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. KWK „Wujek” i KWK „Ruda Ruch Halemba”, położonego w rejonie ul. Panewnickiej w Katowicach – część obejmująca teren w rejonie ulic Hadyny, Kijowskiej i Ostrawskiej (DS-934/17).
Załączniki
DS-934-17
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragmenty terenów górniczych Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. KWK „Wujek” i KWK „Ruda Ruch Halemba”, położonego w rejonie ul. Panewnickiej w Katowicach – część obejmująca dolinę potoku Ślepiotki (DS-935/17).
Załączniki
DS-935-17
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017r. (DS-937/17).
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 (DS-938/17).
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. Straż Miejska w Katowicach (DS-939/17).
Załączniki
DS-939-17
26.
Przedstawienie przez Prezydenta Miasta Katowice raportu z konsultacji społecznych dotyczących budowy kanalizacji deszczowej wraz z otwartym zbiornikiem retencyjnym w rejonie ulic Szpaków i Sikorek w Katowicach (DS-936/17).
Załączniki
DS-936-17
27.
Rozpatrzenie skarg:
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J____ J_______ na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-925/17).
Załączniki
DS-925-17
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa I____ i R_____ G__________ na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 62 w Katowicach (DS-926/17).
Załączniki
DS-926-17
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Związku Zawodowego Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego na działania Straży Miejskiej w Katowicach (DS-927/17).
Załączniki
DS-927-17
28.
Zapytania radnych.
29.
Interpelacje radnych.
30.
Komunikaty i wolne wnioski.
31.
Zamknięcie sesji.