Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta - VII kadencja (Archiwum)
XLV Sesja w dniu 27 lipca 2017, godz. 11:00, w sala 209 UM Katowice, ul. Młyńska 4
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miasta Katowice.
5.
Zmiany w porządku obrad.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o pracy Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Jednostki Pomocniczej nr 16 Janów-Nikiszowiec (DS-944/17).
Załączniki
DS-944-17
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Rady Jednostki Pomocniczej nr 16 Janów-Nikiszowiec (DS-945/17).
Załączniki
DS-945-17
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi z dnia 22 czerwca 2017 r. na uchwałę Nr XXVIII/584/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna w Katowicach, z wyłączeniem części wschodniej obszaru dawnej Huty Baildon (DS-962/17).
Załączniki
DS-962-17
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Katowice na lata 2017-2020 (DS-908/17).
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia biegu ulicy położonej na terenie miasta Katowice noszącej nazwę "Księdza Piotra Skargi" (DS-915/17).
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Katowice, położonej w Katowicach przy ul. Jastrzębiej (dz.nr 183/2 i 186/16) na rzecz Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Katowicach przy ul. Panewnickiej 63 (DS-940/17).
Załączniki
DS-940-17
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla nauczycieli wychowujących młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze (DS-941/17).
Załączniki
DS-941-17
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Katowice na lata 2016-2021" za 2016 rok (DS-943/17).
Załączniki
DS-943-17
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (DS-946/17).
Załączniki
DS-946-17
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020" za 2016 rok (DS-947/17).
Załączniki
DS-947-17
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania na kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach (DS-948/17).
Załączniki
DS-948-17
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (DS-950/17).
Załączniki
DS-950-17
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022" (DS-951/17).
Załączniki
DS-951-17
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zapewnienia warunków działania szkół powstałych z przekształcenia albo włączenia gimnazjów prowadzonych przez Miasto Katowice, w związku z dostosowaniem sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego (DS-952/17).
Załączniki
DS-952-17
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic Wróblewskiego i Podhalańskiej w Katowicach (DS-955/17).
Załączniki
DS-955-17
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr położonego w budynku przy ul. Panewnickiej w Katowicach (DS-956/17).
Załączniki
DS-956-17
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr położonego w budynku przy ul. Piastów w Katowicach (DS-957/17).
Załączniki
DS-957-17
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie (DS-958/17).
Załączniki
DS-958-17
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017r. (DS-959/17).
26.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 (DS-960/17).
27.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej (DS-961/17).
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej (DS-949/17).
28.
Zapytania radnych.
29.
Interpelacje radnych.
30.
Komunikaty i wolne wnioski.
31.
Zamknięcie sesji.