Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta - VII kadencja (Archiwum)
XLVII Sesja w dniu 21 września 2017, godz. 11:00, w sala 209 UM Katowice, ul. Młyńska 4
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miasta Katowice.
5.
Zmiany w porządku obrad.
a)
Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miasta Katowice.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o pracy Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania XXI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 w Katowicach imienia Krystyny Bochenek (DS-966/17).
Załączniki
DS-966-17
9.
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z realizacji Strategii Rozwoju Miasta "Katowice 2030" za rok 2016 ( DS-976/17).
Załączniki
DS-976-17
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Perkozów" (DS-942/17).
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice (DS-953/17).
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (DS-954/17).
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec B J z tytułu zajmowania bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kosmicznej w Katowicach (DS-968/17).
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania trzech radnych Rady Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla nauczycieli wychowujących młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze (DS-969/17).
Załączniki
DS-969-17
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny części nieruchomości położonych w Katowicach przy ul. Gliwickiej na rzecz Skarbu Państwa (DS-971/17).
Załączniki
DS-971-17
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Represjonowanych Żołnierzy - Górników " ( DS-974/17).
Załączniki
DS-974-17
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Augustyna Halotty" (DS-982/17).
Załączniki
DS-982-17
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (DS-967/17).
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice"- kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych- budynki wielorodzinne" (DS-985/17).
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty dochodów na wydzielonym rachunku (DS-986/17).
Załączniki
DS-986-17
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017 rok (DS-989/17).
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 (DS-990/17).
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Tunel Katowicki" (DS-970/17).
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr położonego w budynku przy ul. Kołobrzeskiej w Katowicach (DS-991/17).
Załączniki
DS-991-17
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Dziemiany poszkodowanej podczas nawałnicy w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku (DS-992/17).
Załączniki
DS-992-17
26.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Wojewody Śląskiego (DS-993/17).
Załączniki
DS-993-17
27.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakladowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od nieznanych z miejsca pobytu T B i M B z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Górnika ( DS-994/17).
Załączniki
DS-994-17
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu miasta niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (DS-973/17).
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice (DS-975/17).
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Śląskiego (DS-995/17).
Załączniki
DS-995-17
d)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi pana K S (DS-996/17).
Załączniki
DS-996-17
28.
Rozpatrzenie skarg:
a)
Rady Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Katowicach na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-983/17).
Załączniki
DS-983-17
b)
Pani K F na niewłaściwe działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65 w Katowicach (DS-984/17).
Załączniki
DS-984-17
29.
Zapytania radnych.
30.
Interpelacje radnych.
31.
Komunikaty i wolne wnioski.
32.
Zamknięcie sesji.