Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta - VII kadencja (Archiwum)
XLVIII Sesja w dniu 26 października 2017, godz. 11:00, w sala 209 UM Katowice, ul. Młyńska 4
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miasta Katowice.
5.
Zmiany w porządku obrad.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o pracy Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
8.
Raport Prezydenta Miasta Katowice z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice za lata 2014-2015 (DS-1016/17).
Załączniki
DS-1016-17
9.
Raport Prezydenta Miasta Katowice z konsultacji społecznych dotyczących zmian nazw ulic 9-go Maja, Brunona Jasieńskiego, Leona Kruczkowskiego, Oskara Lange, Włodzimierza Stahla i Lucjana Szenwalda (DS-1021/17).
Załączniki
DS-1021-17
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazw ulic położonych na terenie miasta Katowice (DS-987/17).
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie "Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2017 roku", "Informacji o kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 za I półrocze 2017 roku" oraz "Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2017 roku "(DS-977/17).
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice (DS-972/17).
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2017-2022" (DS-998/17).
Załączniki
DS-998-17
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice (DS-999/17).
Załączniki
DS-999-17
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach w rejonie ulic: Kolejowej i Kościuszki (DS-1001/17).
Załączniki
DS-1001-17
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach w rejonie ulic: Kościuszki i Gen. Z.W. Jankego (DS-1002/17).
Załączniki
DS-1002-17
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy: Gospodarczej w Katowicach- część północno-wschodnia (DS-1014/17).
Załączniki
DS-1014-17
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Ossowskiego-Bocheńskiego w Katowicach (DS-1015/17).
Załączniki
DS-1015-17
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Lipowej w Katowicach (DS-1003/17).
Załączniki
DS-1003-17
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego tereny pomiędzy ulicą Zgrzebnioka i ulicą Francuską oraz teren przy ulicy Pszczyńskiej w rejonie szybu V, Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. KWK "Murcki-Staszic" w Katowicach (DS-1004/17).
Załączniki
DS-1004-17
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Grzegorza Fitelberga w Katowicach (DS-1006/17).
Załączniki
DS-1006-17
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok" (DS-965/17).
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie miasta Katowice (DS-1005/17).
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2017r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-1007/17).
Załączniki
DS-1007-17
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania najemcom 2 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wraz z innymi budynkami użytkowymi pierwszeństwa w nabyciu budynków ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu (DS-1013/17).
Załączniki
DS-1013-17
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na utrzymanie cmentarzy komunalnych dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych w Katowicach na 2018r. (DS-1017/17).
Załączniki
DS-1017-17
26.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017r. (DS-1019/17).
Załączniki
DS-1019-17
27.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 (DS-1020/17).
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę nr XXVIII/585/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK "Murcki-Staszic" - część obejmująca przebieg drogi od rejonu ul. Sandacza do ul. Rolniczej (DS-1022/17).
Załączniki
DS-1022-17
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę nr XLVII/961/09 Rady Miasta Katowice z dnia 28 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK "Wujek" obejmującego obszar położony w rejonie ulic Rolnej i Ligockiej w Katowicach (DS-1023/17).
Załączniki
DS-1023-17
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakladowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od B W, S H, K W i M W z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Przedwiośnie 2a/ (DS-1024/17).
Załączniki
DS-1024-17
d)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelnosci Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pani E H, pana P H i pana D B z tytułu zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 47/ w Katowicach (DS-1025/17).
Załączniki
DS-1025-17
e)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pani G M-S (DS-1027/17).
Załączniki
DS-1027-17
28.
Rozpatrzenie skarg:
a)
Państwa B i J K na działania pracowników Urzędu Miasta Katowice (DS-1008/17).
Załączniki
DS-1008-17
b)
Pana K B na działania pracowników Urzędu Miasta Katowice (DS-1009/17).
Załączniki
DS-1009-17
c)
Pani W F na działania pracowników Urzędu Miasta Katowice (DS-1010/17).
Załączniki
DS-1010-17
d)
Pana J G i Pani E S na niewłaściwe działania pracowników Urzędu Miasta Katowice (DS-1011/17).
Załączniki
DS-1011-17
29.
Zapytania radnych.
30.
Interpelacje radnych.
31.
Komunikaty i wolne wnioski.
32.
Zamknięcie sesji.