Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta - VII kadencja (Archiwum)
XXXVI Sesja w dniu 2 lutego 2017, godz. 11:00, w sala 209 UM Katowice przy ul. Młyńskiej 4
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołów:
a)
z XXXIV sesji Rady Miasta Katowice.
b)
z XXXV sesji Rady Miasta Katowice.
5.
Zmiany w porządku obrad.
a)
Dopisanie punktu 28a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach, ul. Stawowa 6, poprzez przeniesienie siedziby.
b)
Dopisanie punktu 28b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, ul. Agnieszki 2, poprzez przeniesienie siedziby.
c)
Dopisanie punktu 28c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi na skargę Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Katowicach.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o pracach Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
8.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat sytuacji Szpitala Murcki Sp. z o.o.
Załączniki
DS-786-17
9.
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych w Katowicach o wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych przeprowadzonych w dniu 20 listopada 2016r. oraz w zakresie wyborów planowanych do przeprowadzenia.
Załączniki
DS-773-17
10.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice wraz z raportem z konsultacji z mieszkańcami.
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Miasta Katowice za 2016r. oraz sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za 2016r.
Załączniki
DS-760-16
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Katowice i ustalenia ich przedmiotu działania.
Załączniki
DS-777-17
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice.
Załączniki
DS-778-17
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice.
Załączniki
DS-779-17
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016.
Załączniki
DS-763-16
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2017r.
Załączniki
DS-761-16
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach ( wniosek Medella S.A.).
Załączniki
DS-762-16
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Dworcowej 5 w Katowicach ( wniosek Primary Capital Sp. z o.o. ).
Załączniki
DS-774-17
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Załączniki
DS-766-16
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Szwoleżerów”.
Załączniki
DS-772-17
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2017 rok.
Załączniki
DS-780-17
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2017 rok.
Załączniki
DS-775-17
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035.
Załączniki
DS-776-17
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice”.
Załączniki
DS-781-17
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Katowice w 2016 roku.
Załączniki
DS-782-17
26.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Katowice do utworzenia Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia”.
27.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
Załączniki
DS-784-17
28.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie miasta Katowice.
Załączniki
DS-785-17
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach, ul. Stawowa 6, poprzez przeniesienie siedziby.
Załączniki
DS-787-17
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, ul. Agnieszki 2, poprzez przeniesienie siedziby.
Załączniki
DS-788-17
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi na skargę Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Katowicach.
Załączniki
DS-789-17
29.
Rozpatrzenie skarg
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A____ A________ na niew łaściwe dzia łania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach oraz Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach.
Załączniki
DS-768-17
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Państwa H_____ i J____ J_______ na działania Prezydenta Miasta Katowice.
Załączniki
DS-769-17
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani U______ M_______ na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przystań " w Katowicach.
Załączniki
DS-770-17
30.
Zapytania radnych.
31.
Interpelacje radnych.
32.
Komunikaty i wolne wnioski.
33.
Zamknięcie sesji.