Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta - VII kadencja (Archiwum)
XLIX Sesja w dniu 23 listopada 2017, godz. 11:00, w sala 209 UM Katowice, ul. Młyńska 4
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miasta Katowice.
5.
Zmiany w porządku obrad.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.
8.
Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o pracy Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Franciszka Szymkowiaka" (DS-1028/17).
Załączniki
DS-1028-17
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Park Zielony Zakątek" (DS-1029/17).
Załączniki
DS-1029-17
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Wojewódzkiej 10-12 w Katowicach (DS-1030/17).
Załączniki
DS-1030-17
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (DS-1032/17).
Załączniki
DS-1032-17
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2016/2017, w tym o wynikach sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty” (DS-1033/17).
Załączniki
DS-1033-17
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Katowicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Katowicach (DS-1034/17).
Załączniki
DS-1034-17
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Katowicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Katowicach (DS-1035/17).
Załączniki
DS-1035-17
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Katowicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 w Katowicach (DS-1036/17).
Załączniki
DS-1036-17
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Katowicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 4 w Katowicach (DS-1037/17).
Załączniki
DS-1037-17
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Katowicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 5 w Katowicach (DS-1038/17).
Załączniki
DS-1038-17
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w Katowicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 7 w Katowicach (DS-1039/17).
Załączniki
DS-1039-17
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Katowicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 8 w Katowicach (DS-1040/17).
Załączniki
DS-1040-17
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 9 w Katowicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 9 w Katowicach (DS-1041/17).
Załączniki
DS-1041-17
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 10 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 10 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach (DS-1042/17).
Załączniki
DS-1042-17
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 15 w Katowicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 15 w Katowicach (DS-1043/17).
Załączniki
DS-1043-17
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 16 im. Janusza Korczaka w Katowicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 16 im. Janusza Korczaka Specjalną w Katowicach (DS-1044/17).
Załączniki
DS-1044-17
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 2 w Katowicach (DS-1045/17).
Załączniki
DS-1045-17
26.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 5 w Katowicach (DS-1046/17).
Załączniki
DS-1046-17
27.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 6 w Katowicach (DS-1047/17).
Załączniki
DS-1047-17
28.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 7 w Katowicach (DS-1048/17).
Załączniki
DS-1048-17
29.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 8 w Katowicach (DS-1049/17).
Załączniki
DS-1049-17
30.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 9 w Katowicach (DS-1050/17).
Załączniki
DS-1050-17
31.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 10 dla Dorosłych w Katowicach (DS-1051/17).
Załączniki
DS-1051-17
32.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 11 w Katowicach (DS-1052/17).
Załączniki
DS-1052-17
33.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 3 w Katowicach (DS-1053/17).
Załączniki
DS-1053-17
34.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach (DS-1054/17).
Załączniki
DS-1054-17
35.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Roberta Oszka w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach (DS-1055/17).
36.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach (DS-1056/17).
Załączniki
DS-1056-17
37.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Katowicach (DS-1057/17).
Załączniki
DS-1057-17
38.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej dla Dzieci Chorych w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową dla Dzieci Chorych w Katowicach (DS-1058/17).
39.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 7 w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 Specjalną w Katowicach (DS-1059/17).
40.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 Specjalną w Katowicach (DS-1060/17).
Załączniki
DS-1060-17
41.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 39 im. Jana Pawła II Specjalną w Katowicach (DS-1061/17).
Załączniki
DS-1061-17
42.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 10 w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 55 Specjalną w Katowicach ( DS-1062/17).
Załączniki
DS-1062-17
43.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 11 w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalną w Katowicach (DS-1063/17).
Załączniki
DS-1063-17
44.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 12 w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalną w Katowicach (DS-1064/17).
Załączniki
DS-1064-17
45.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 4 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach (DS-1065/17).
46.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 8 im. Stanisława Staszica w Katowicach (DS-1066/17).
Załączniki
DS-1066-17
47.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 28 im. Karola Miarki w Katowicach (DS-1067/17).
Załączniki
DS-1067-17
48.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 35 im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach (DS-1068/17).
49.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 38 im. Józefa Nowary w Katowicach (DS-1069/17).
Załączniki
DS-1069-17
50.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (DS-1070/17).
Załączniki
DS-1070-17
51.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 54 im. Marii Konopnickiej w Katowicach (DS-1071/17).
Załączniki
DS-1071-17
52.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach (DS-1072/17).
Załączniki
DS-1072-17
53.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 64 im. Ratowników Górskich w Katowicach (DS-1073/17).
Załączniki
DS-1073-17
54.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach (DS-1074/17).
Załączniki
DS-1074-17
55.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Katowicach (DS-1075/17).
Załączniki
DS-1075-17
56.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach (DS-1076/17).
Załączniki
DS-1076-17
57.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach (DS-1077/17).
Załączniki
DS-1077-17
58.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 10 im. Marii Curie- Skłodowskiej w Katowicach (DS-1078/17).
Załączniki
DS-1078-17
59.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach (DS-1079/17).
Załączniki
DS-1079-17
60.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach (DS-1080/17).
Załączniki
DS-1080-17
61.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 13 im. św. Barbary w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 13 im. św. Barbary w Katowicach (DS-1081/17).
Załączniki
DS-1081-17
62.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach (DS-1082/17).
Załączniki
DS-1082-17
63.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach (DS-1083/17).
Załączniki
DS-1083-17
64.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Karola Miarki w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 18 im. Karola Miarki w Katowicach (DS-1084/17).
Załączniki
DS-1084-17
65.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (DS-1085/17).
Załączniki
DS-1085-17
66.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 20 im. Tadeusza Rejtana w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 20 im. Tadeusza Rejtana w Katowicach (DS-1086/17).
Załączniki
DS-1086-17
67.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach (DS-1087/17).
Załączniki
DS-1087-17
68.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach (DS-1088/17).
Załączniki
DS-1088-17
69.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 27 im. prof. Władysława Szafera w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 27 im. prof. Władysława Szafera w Katowicach (DS-1089/17).
70.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 29 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 29 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Katowicach (DS-1090/17).
Załączniki
DS-1090-17
71.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach (DS-1091/17).
Załączniki
DS-1091-17
72.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 32 im. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 32 im. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach (DS-1092/17).
Załączniki
DS-1092-17
73.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 34 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 34 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach (DS-1093/17).
Załączniki
DS-1093-17
74.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Katowicach (DS-1094/17).
Załączniki
DS-1094-17
75.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego w Katowicach (DS-1095/17).
Załączniki
DS-1095-17
76.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Józefy Kantorówny w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 42 im. Józefy Kantorówny w Katowicach (DS-1096/17).
Załączniki
DS-1096-17
77.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach (DS-1097/17).
Załączniki
DS-1097-17
78.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Lompy w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Lompy w Katowicach (DS-1098/17).
Załączniki
DS-1098-17
79.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego w Katowicach (DS-1099/17).
Załączniki
DS-1099-17
80.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Juliusza Ligonia w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 48 im. Juliusza Ligonia w Katowicach (DS-1100/17).
Załączniki
DS-1100-17
81.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach (DS-1101/17).
Załączniki
DS-1101-17
82.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach (DS-1102/17).
Załączniki
DS-1102-17
83.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 59 im. Jana Matejki w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 59 im. Jana Matejki w Katowicach (DS-1103/17).
Załączniki
DS-1103-17
84.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 62 im. Józefa Kocurka w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 62 im. Józefa Kocurka w Katowicach (DS-1104/17).
Załączniki
DS-1104-17
85.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach (DS-1105/17).
Załączniki
DS-1105-17
86.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach (DS-1106/17).
Załączniki
DS-1106-17
87.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej w Katowicach (DS-1107/17).
Załączniki
DS-1107-17
88.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Katowicach (DS-1108/17).
89.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole I Stopnia Nr 12 w Katowicach (DS-1109/17).
Załączniki
DS-1109-17
90.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 16 w Katowicach (DS-1110/17).
Załączniki
DS-1110-17
91.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych Nr 2 w Katowicach (DS-1111/17).
Załączniki
DS-1111-17
92.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice (DS-1112/17).
Załączniki
DS-1112-17
93.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej "Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Katowic w latach 2018-2020" (DS-1000/17).
Załączniki
DS-1000-17
94.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. (DS-1026/17).
95.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-1114/17).
Załączniki
DS-1114-17
96.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie miasta Katowice (DS-1115/17).
97.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych ( DS-1116/17).
Załączniki
DS-1116-17
98.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy, warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (DS-1117/17).
Załączniki
DS-1117-17
99.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2017r.(DS-1118/17)
Załączniki
DS-1118-17
100.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (DS-1012/17).
101.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od państwa D i A Ż z tytułu uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego przy ul. Drzymały 1/ w Katowicach oraz obecnie zajmowanego przy ul. Nowy Świat 4/ w Katowicach (DS-1123/17).
Załączniki
DS-1123-17
102.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od J C-O, D O i W O z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Dębowej 57/ (DS-1124/17).
Załączniki
DS-1124-17
103.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017r. (DS-1126/17).
Załączniki
DS-1126-17
104.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 (DS-1128/17).
Załączniki
DS-1128-17
105.
Rozpatrzenie skarg:
a)
Pana D M na działania Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach (DS-1113/17).
Załączniki
DS-1113-17
106.
Zapytania radnych.
107.
Interpelacje radnych.
108.
Komunikaty i wolne wnioski.
109.
Zamknięcie sesji.