Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta - VII kadencja (Archiwum)
L Sesja w dniu 14 grudnia 2017, godz. 11:00, w sala 209 UM Katowice, ul. Młyńska 4
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miasta Katowice.
5.
Zmiany w porządku obrad.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o pracy Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
8.
Rozpatrzenie informacji - raportu nt. „Stanu środowiska w województwie śląskim w 2016 roku” (DS-1122/17).
Załączniki
DS-1122-17
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 (DS-1119/17).
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2018 rok (DS-1120/17).
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2018 rok" (DS-1127/17).
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2018 (DS-1129/17).
Załączniki
DS-1129-17
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wsparcia Spółdzielni Socjalnej SUPERMAXXX poprzez zrefundowanie kosztów lustracji (DS-1131/17)
Załączniki
DS-1131-17
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 6 Ligota - Panewniki, nr 8 Osiedle Witosa, nr 13 Bogucice, nr 15 Szopienice - Burowiec, nr 18 Murcki, nr 20 Zarzecze, nr 21 Kostuchna i nr 22 Podlesie (DS-1132/17).
Załączniki
DS-1132-17
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 6 Ligota - Panewniki, nr 8 Osiedle Witosa, nr 13 Bogucice, nr 15 Szopienice - Burowiec, nr 18 Murcki, nr 20 Zarzecze, nr 21 Kostuchna i nr 22 Podlesie (DS-1133/17).
Załączniki
DS-1133-17
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach (DS-1136/17).
Załączniki
DS-1136-17
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 4 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie (DS-1137/17).
Załączniki
DS-1137-17
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragmenty terenów górniczych Katowickiego Holdingu Węglowego KWK "Wujek" i KWK "Halemba Wirek", położonego w rejonie ul. Panewnickiej w Katowicach (DS-1138/17).
Załączniki
DS-1138-17
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: W. Korfantego i Grabowej w Katowicach (DS-1139/17).
Załączniki
DS-1139-17
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Janusza Korczaka w Katowicach (DS-1140/17).
Załączniki
DS-1140-17
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Biskupa Tadeusza Szurmana" (DS-1031/17).
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne" (DS-1142/17).
Załączniki
DS-1142-17
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne" (DS-1143/17).
Załączniki
DS-1143-17
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym (DS-1144/17).
Załączniki
DS-1144-17
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe dochodów na wydzielonym rachunku (DS-1145/17).
Załączniki
DS-1145-17
26.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Katowickich Wodociągów S.A. na terenie Miasta Katowice na lata 2018-2021" (DS-1146/17).
Załączniki
DS-1146-17
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Katowicach (DS-1130/17).
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pana R_____ M____________ z tytułu uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Powstańców __/__ (DS1147/17).
Załączniki
DS-1147-17
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017 rok (DS-1148/17).
d)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 (DS-1149/17).
e)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazi (DS-1156/17).
Załączniki
DS-1156-17
27.
Rozpatrzenie skarg:
a)
Pana A T na działania Dyrektora i pracowników Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy Dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach (DS-1134/17).
Załączniki
DS-1134-17
b)
Mieszkańców ulicy Tymiankowej w Katowicach na działania Prezydenta i Wiceprezydentów Miasta Katowice oraz Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach w zakresie nienależytego wykonywania obowiązków oraz przewlekłego załatwiania sprawy wykonania remontu ulicy (DS-1135/17).
Załączniki
DS-1135-17
28.
Zapytania radnych.
29.
Interpelacje radnych.
30.
Komunikaty i wolne wnioski.
31.
Zamknięcie sesji.