Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Edukacji - VII kadencja
6 Posiedzenie w dniu 30 marca 2017, godz. 09:00, w sali 4,5 (parter) UM Katowice ul. Młyńska 4
BRM.0012.4.6.2017.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Opiniowanie projektów uchwał.
1)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
Załączniki
DS-844-17
2)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie miasta Katowice.
Załączniki
DS-845-17
3)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Załączniki
DS-847-17
4)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Załączniki
DS-848-17
5)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Załączniki
DS-846-17
6)
Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2017.
3.
Wolne wnioski.
4.
Zakończenie posiedzenia.