Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Górnicza - VII kadencja
5 Posiedzenie w dniu 15 maja 2017, godz. 14:00, w Sala 4-5 Urzedu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.9.5.2017.ŁK
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 rok. (punkt przenieisony z posiedzenia w dniu 03.04.2017r.)
1)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 r.
2)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2016 rok.
Załączniki
DS-867-17
3)
Przyjęcie Informacji Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunlanego dotyczącą roku budżetowego 2016.
Załączniki
DS-850-17
4.
Eksploatacja KHW S.A. KWK „Wujek” w polu „L” - omówienie wyników monitoringu w rej. źródeł rzeki Kłodnicy, postęp robót eksploatacyjnych.
5.
Sprawy bieżące i wniesione, wolne wnioski.
1)
Odpowiedź na wniosek komisji dotyczący wybudowania przepompowni scieków sanitarnych w rejonie ul. Fałata 34.
2)
Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice skierowana do Przewodniczących komisji stalych Rady Miasta Katowice dotycząca przekazywania projektów uchwały w trakcie trwania konsultacji społecznych.
6.
Zakończenie posiedzenia.