Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Budżetu Miasta - VII kadencja
5 Posiedzenie w dniu 25 maja 2017, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) UM Katowice ul. Młyńska 4
BRM.0012.3.5.2017.KJ-K
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień, działającej w strukturze Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach.
Załączniki
DS-889-17
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice.
Załączniki
DS-906-17
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017 rok.
Załączniki
DS-910-17
5.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035.
Załączniki
DS-911-17
6.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr _ położonego w budynku przy ul. 3 Maja _ w Katowicach.
Załączniki
DS-912-17
7.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr _ położonego w budynku przy ul. Okrzei _ w Katowicach.
Załączniki
DS-913-17
3.
Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 rok.
1.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 rok.
2.
Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 rok.
Załączniki
DS-856-17
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 rok
Załączniki
DS-853-17
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2016 rok.
Załączniki
DS-867-17
4.
Opiniowanie sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 za 2016 rok.
1.
Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 za 2016 rok
Załączniki
DS-857-17
5.
Korespondencja.
1.
Pismo dotyczące przekazywania projektów uchwał stanowiących akty prawa miejscowego.
Załączniki
Skan0001 (7)
6.
Wolne wnioski.