Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Budżetu Miasta - VII kadencja
6 Posiedzenie w dniu 20 czerwca 2017, godz. 11:00, w sali 4,5 (parter) UM Katowice ul. Młyńska 4.
BRM.0012.3.6.2017.KJ_K
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od G__________ R__________, K_________ R___________, Ł______ R___________ i D_____ R___________ tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Bednorza __/_.
Załączniki
DS-931-17
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017 rok.
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035.
3.
Informacja z wykonania budżetu miasta Katowice za I kwartał 2017 roku.
4.
Ocena realizacji uchwały nr LX/1222/10 z dnia 21.06.2010 r. z późn. zm. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
5.
Sposób wykorzystania rezerwy celowej na zadania wskazane przez RJP w świetle procedury uchwalania i realizacji budżetu miasta.
6.
Korespondencja.
7.
Wolne wnioski.