Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Budżetu Miasta - VII kadencja
7 Posiedzenie w dniu 20 lipca 2017, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) UM Katowice ul. Młyńska 4.
BRM.0012.3.7.2017.KJ-K
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Załączniki
DS-946-17
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
Załączniki
DS-950-17
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Katowice, położonej w Katowicach przy ul. Jastrzębiej (dz. nr 183/2 i 186/16) na rzecz Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Katowicach przy ul. Panewnickiej 63.
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr _ położonego w budynku przy ul. Panewnickiej __ w Katowicach.
Załączniki
DS-956-17
5.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr __ położonego w budynku przy ul. Piastów __ w Katowicach.
Załączniki
DS-957-17
6.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 11 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie.
Załączniki
DS-958-17
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017 rok wraz z autopoprawką.
8.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 wraz z autopoprawką.
9.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
Załączniki
DS-961-17
3.
Informacja dotycząca kształtowania się płac w jednostkach podległych miastu.
4.
Wytyczne, założenia i materiały kalkulacyjne do projektu budżetu na rok 2018.
5.
Propozycje Komisji Budżetu do projektu budżetu miasta Katowice na 2018 rok.
6.
Korespondencja.
7.
Wolne wnioski.