Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Budżetu Miasta - VII kadencja
8 Posiedzenie w dniu 14 września 2017, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) UM Katowice ul. Młyńska 4.
BRM.0012.3.8.2017.KJ-K
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny części nieruchomości położonych w Katowicach przy ul. Gliwickiej na rzecz Skarbu Państwa.
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu okreslającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu miasta niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.
5.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr _ położonego w budynku przy ul. Kołobrzeskiej _ w Katowicach.
Załączniki
DS-991-17
6.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice.
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec B_____ J_____ z tytułu zajmowania bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kosmicznej w Katowicach wraz z autopoprawką.
8.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od nieznanych z miejsca pobytu T_ B_ i M_ B_ z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Górnika _/_.
Załączniki
DS-994-17
9.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne".
Załączniki
DS-985-17
10.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty dochodów na wydzielonym rachunku.
Załączniki
DS-986-17
11.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017 rok.
Załączniki
DS-989-17
12.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035.
Załączniki
DS-990-17
13.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Dziemiany poszkodowanej podczas nawałnicy w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku.
Załączniki
DS-992-17
3.
Wytyczne, założenia i materiały kalkulacyjne do projektu budżetu na rok 2018.
4.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice za I półrocze 2017 roku.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2017 roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 za I półrocze 2017 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2017 roku”.
Załączniki
DS-977-17
5.
Informacja dotycząca ocen ratingowych miasta.
Załączniki
INFORMACJA+rating
6.
Korespondencja.
1.
Odpowiedź na zapytania z posiedzenia komisji w dniu 20.07.2017 r.
Załączniki
CCF20170727
2.
Odpowiedź na zapytanie z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 20.07.2017 r. w sprawie wypłaty dodatków wyrównawczych w jednostkach organizacyjnych miasta Katowice w 2017 roku.
Załączniki
CCF20170913
3.
Pismo Przewodniczącej Rady Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej kierowane do Prezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy, dot. postulatu ustawienia ekranów ochronnych w ciągu ul. Mikołowskiej wzdłuż Parku Kościuszki wraz z załącznikami.
7.
Wolne wnioski.