Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Budżetu Miasta - VII kadencja
9 Posiedzenie w dniu 19 października 2017, godz. 13:00, w sali 209 UM Katowice ul. Młyńska 4.
BRM.0012.3.9.2017.KJ-K
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2.
Sprawozdanie z działalności spółek prawa handlowego z dominującym udziałem miasta Katowice za 2016 rok.
3.
Informacja na temat realizacji procedury i wyników Budżetu Obywatelskiego do budżetu na rok 2018.
4.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice.
Załączniki
DS-999-17
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Załączniki
DS-1007-17
3.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie miasta Katowice wraz z ERRATĄ.
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania najemcom 2 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wraz z innymi budynkami użytkowymi pierwszeństwa w nabyciu budynków ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.
Załączniki
DS-1013-17
5.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
6.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na utrzymanie cmentarzy komunalnych dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych w Katowicach na 2018 r.
Załączniki
DS-1017-17
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017 rok.
Załączniki
DS-1019-17
8.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035.
Załączniki
DS-1020-17
5.
Korespondencja.
1.
Sprawozdanie z Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice za I półrocze 2017r.
Załączniki
DS-997-17
2.
Uchwała Nr 4200/III/173/2017 z dnia 18 września 2017 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.
Załączniki
uchwała RIO
3.
Pisma Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie udzielonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji.
4.
Pismo Pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach.
6.
Wolne wnioski.