Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Budżetu Miasta - VII kadencja
10 Posiedzenie w dniu 16 listopada 2017, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) UM Katowice ul. Młyńska 4.
BRM.0012.3.10.2017.KJ-K
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Załączniki
DS-1114-17
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie miasta Katowice.
Załączniki
DS-1115-17
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych.
Załączniki
DS-1116-17
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia wzorów formularzy, warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Załączniki
DS-1117-17
5.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od państwa D____ i A_______ Ż____________ z tytułu uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego przy ul. Drzymały ____ w Katowicach oraz obecnie zajmowanego przy ul. Nowy Świat ___ w Katowicach.
Załączniki
DS-1123-17
6.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od J______ C_____-O________, D_______ O_________ i W_______ O________ z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Dębowej ____.
Załączniki
DS-1124-17
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017 rok.
Załączniki
DS-1126-17
8.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035.
Załączniki
DS-1128-17
3.
Informacja z wykonanie budżetu miasta Katowice za III kwartały 2017 roku.
4.
Przedstawienie projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na 2018 rok.
1.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Katowice na lata 2018-2045 – projekt.
Załączniki
DS-1125-17
a)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2018 – 2045.
Załączniki
DS-1119-17
2.
Budżet Miasta Katowice na 2018 rok – projekt.
Załączniki
DS-1121-17
a)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2018 rok.
Załączniki
DS-1120-17
3.
Program Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice na 2018 rok – projekt.
Załączniki
DS-1127-17
5.
Korespondencja.
1.
Odpowiedź na wniosek Komisji o rozważenie możliwości umieszczenia w regulaminie Budżetu Obywatelskiego zapisu dotyczącego podziału środków w poszczególnych dzielnicach, który zastrzegałby, że minimum 80% tychże środków ma być przeznaczone na wydatki majątkowe.
Załączniki
CCF20171102
2.
Odpowiedź na zapytania radnych dotyczące Budżetu Obywatelskiego z posiedzenia Komisji w dniu 19.10.2017 r.
3.
Odpowiedź na zapytania mieszkańca z posiedzenia Komisji w dniu 19.10.2017 r.
4.
Odpowiedź na wniosek Komisji dotyczący przesłania odpowiedzi na pismo pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Załączniki
CCF20171113
6.
Wolne wnioski.