Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Budżetu Miasta - VII kadencja
11 Posiedzenie w dniu 11 grudnia 2017, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) UM Katowice ul. Młyńska 4.
BRM.0012.3.11.2017.KJ-K
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia wsparcia Spółdzielni Socjalnej SUPERMAXXX poprzez zrefundowanie kosztów lustracji.
Załączniki
DS-1131-17
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 4 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie.
Załączniki
DS-1137-17
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pana R_____ M____________ z tytułu uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Powstańców __/__.
Załączniki
DS-1147-17
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne".
Załączniki
DS-1142-17
5.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne".
Załączniki
DS-1143-17
6.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
Załączniki
DS-1144-17
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe dochodów na wydzielonym rachunku.
Załączniki
DS-1145-17
8.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017 rok.
Załączniki
DS-1148-17
9.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035.
Załączniki
DS-1149-17
3.
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 rok.
4.
Opinie komisji branżowych Rady Miasta Katowice do projektu budżetu miasta Katowice na 2018 rok.
5.
Informacja Prezydenta Miasta dotycząca realizacji wniosków do budżetu 2018 roku zgłoszonych przez Radnych, Komisje Rady Miasta oraz Rady Jednostek Pomocniczych.
Załączniki
CCF20171211
6.
Opinia Komisji Budżetu Miasta do projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na 2018 rok.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2018 – 2045.
Załączniki
DS-1119-17
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2018 rok.
Załączniki
DS-1120-17
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia "Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2018 rok."
7.
Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu Miasta na 2018 rok.
8.
Korespondencja.
9.
Wolne wnioski.