Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Edukacji - VII kadencja
10 Posiedzenie w dniu 6 września 2017, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) UM Katowice ul. Młyńska 4.
BRM.0012.4.10.2017.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca stanu przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.
Załączniki
3_13_2
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat współpracy placówek oświatowych z instytucjami kultury (Muzeum Historii Katowic, Miejskie Domy Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, NOSPR itp.)
5.
Propozycje Komisji Edukacji do projektu budżetu miasta Katowice na 2018 rok.
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
1)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania XXI Liceum Ogólnokształcącemu w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 w Katowicach imienia "Krystyny Bochenek".
Załączniki
DS-966-17
2)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
3)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu miasta niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
4)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.
7.
Korespondencja i komunikaty.
1)
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego ws. stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Katowice Nr XLV/857/17 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zapewnienia warunków działania szkół podstawowych powstałych z przekształcenia lub włączenia gimnazjów prowadzonych przez Miasto Katowice w związku z dostosowaniem sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego.
Załączniki
CCF20170831
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenie posiedzenia.