Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Edukacji - VII kadencja
12 Posiedzenie w dniu 8 listopada 2017, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) UM Katowice ul. Młyńska 4.
BRM.0012.4.12.2017.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat współpracy szkół z Młodzieżową Radą Miasta Katowice.
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat działania Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
Załączniki
DS-1032-17
2)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2016/2017, w tym o wynikach sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty”.
Załączniki
DS-1033-17
3)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Katowicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Katowicach.
Załączniki
DS-1034-17
4)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Katowicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Katowicach.
Załączniki
DS-1035-17
5)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Katowicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 w Katowicach.
Załączniki
DS-1036-17
6)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Katowicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 4 w Katowicach.
Załączniki
DS-1037-17
7)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Katowicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 5 w Katowicach.
Załączniki
DS-1038-17
8)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w Katowicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 7 w Katowicach.
Załączniki
DS-1039-17
9)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Katowicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 8 w Katowicach.
Załączniki
DS-1040-17
10)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 9 w Katowicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 9 w Katowicach.
Załączniki
DS-1041-17
11)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 10 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 10 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.
Załączniki
DS-1042-17
12)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 15 w Katowicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 15 w Katowicach.
Załączniki
DS-1043-17
13)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 16 im. Janusza Korczaka w Katowicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 16 im. Janusza Korczaka Specjalną w Katowicach.
Załączniki
DS-1044-17
14)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 2 w Katowicach.
Załączniki
DS-1045-17
15)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 5 w Katowicach.
Załączniki
DS-1046-17
16)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 6 w Katowicach.
Załączniki
DS-1047-17
17)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 7 w Katowicach.
Załączniki
DS-1048-17
18)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 8 w Katowicach.
Załączniki
DS-1049-17
19)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 9 w Katowicach.
Załączniki
DS-1050-17
20)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 10 dla Dorosłych w Katowicach.
Załączniki
DS-1051-17
21)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 11 w Katowicach.
Załączniki
DS-1052-17
22)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 3 w Katowicach.
Załączniki
DS-1053-17
23)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawowa Nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach.
Załączniki
DS-1054-17
24)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Roberta Oszka w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach.
Załączniki
DS-1055-17
25)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.
Załączniki
DS-1056-17
26)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Katowicach.
Załączniki
DS-1057-17
27)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej dla Dzieci Chorych w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową dla Dzieci Chorych w Katowicach.
Załączniki
DS-1058-17
28)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 7 w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 Specjalną w Katowicach.
Załączniki
DS-1059-17
29)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 Specjalną w Katowicach.
Załączniki
DS-1060-17
30)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 39 im. Jana Pawła II Specjalną w Katowicach.
Załączniki
DS-1061-17
31)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 10 w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 55 Specjalną w Katowicach.
Załączniki
DS-1062-17
32)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 11 w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalną w Katowicach.
Załączniki
DS-1063-17
33)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 12 w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalną w Katowicach.
Załączniki
DS-1064-17
34)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 4 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.
Załączniki
DS-1065-17
35)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 8 im. Stanisława Staszica w Katowicach.
Załączniki
DS-1066-17
36)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 28 im. Karola Miarki w Katowicach.
Załączniki
DS-1067-17
37)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 35 im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach.
Załączniki
DS-1068-17
38)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 38 im. Józefa Nowary w Katowicach.
Załączniki
DS-1069-17
39)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
Załączniki
DS-1070-17
40)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 54 im. Marii Konopnickiej w Katowicach.
Załączniki
DS-1071-17
41)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach.
Załączniki
DS-1072-17
42)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 64 im. Ratowników Górskich w Katowicach.
Załączniki
DS-1073-17
43)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach.
Załączniki
DS-1074-17
44)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Katowicach.
Załączniki
DS-1075-17
45)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach.
Załączniki
DS-1076-17
46)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach.
Załączniki
DS-1077-17
47)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach.
Załączniki
DS-1078-17
48)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 11  z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach.
Załączniki
DS-1079-17
49)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach.
Załączniki
DS-1080-17
50)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 13 im. św. Barbary w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 13 im. św. Barbary w Katowicach.
Załączniki
DS-1081-17
51)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach.
Załączniki
DS-1082-17
52)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach.
Załączniki
DS-1083-17
53)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Karola Miarki w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 18 im. Karola Miarki w Katowicach.
Załączniki
DS-1084-17
54)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.
Załączniki
DS-1085-17
55)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 20 im. Tadeusza Rejtana w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 20 im. Tadeusza Rejtana w Katowicach.
Załączniki
DS-1086-17
56)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach.
Załączniki
DS-1087-17
57)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach.
Załączniki
DS-1088-17
58)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 27 im. prof. Władysława Szafera w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 27 im. prof. Władysława Szafera w Katowicach.
Załączniki
DS-1089-17
59)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  Nr 29 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 29 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Katowicach.
Załączniki
DS-1090-17
60)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach.
Załączniki
DS-1091-17
61)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 32 im. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 32 im. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach.
Załączniki
DS-1092-17
62)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 34 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 34 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach.
Załączniki
DS-1093-17
63)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Katowicach.
Załączniki
DS-1094-17
64)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego w Katowicach.
Załączniki
DS-1095-17
65)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Józefy Kantorówny w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 42 im. Józefy Kantorówny w Katowicach.
Załączniki
DS-1096-17
66)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach.
Załączniki
DS-1097-17
67)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Lompy w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Lompy w Katowicach.
Załączniki
DS-1098-17
68)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego w Katowicach.
Załączniki
DS-1099-17
69)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Juliusza Ligonia w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 48 im. Juliusza Ligonia w Katowicach.
Załączniki
DS-1100-17
70)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach.
Załączniki
DS-1101-17
71)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach.
Załączniki
DS-1102-17
72)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 59 im. Jana Matejki w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 59 im. Jana Matejki w Katowicach.
Załączniki
DS-1103-17
73)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 62 im. Józefa Kocurka w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 62 im. Józefa Kocurka w Katowicach.
Załączniki
DS-1104-17
74)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach.
Załączniki
DS-1105-17
75)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach.
Załączniki
DS-1106-17
76)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej w Katowicach.
Załączniki
DS-1107-17
77)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Katowicach.
Załączniki
DS-1108-17
78)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie nadania statutu Branżowej Szkole I Stopnia Nr 12 w Katowicach.
Załączniki
DS-1109-17
79)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 16 w Katowicach.
Załączniki
DS-1110-17
80)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych Nr 2 w Katowicach.
Załączniki
DS-1111-17
81)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowicew sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.
Załączniki
DS-1112-17
6.
Korespondencja i komunikaty.
1)
Odpowiedź na wnioski Komisji z dnia 6 września 2017 r.
Załączniki
CCF20171027_0001
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.