Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Polityki Społecznej - VII kadencja
5 Posiedzenie w dniu 18 maja 2017, godz. 13:30, w sali 4,5 UM ul. Młyńska 4
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 rok.
Załączniki
DS-853-17
a)
Uchwała Nr 4200/V/82/2017 z dnia 28.04.2017 r. V Składu Orzekającego RIO w Katowicach.
Załączniki
uchwała RIO
3.
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2016 roku.
Załączniki
DS-867-17
4.
”Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2016 rok”.
Załączniki
DS-855-17
5.
”Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Katowice na lata 2016-2035, za 2016 rok”.
Załączniki
DS-857-17
6.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku budżetowego 2016.
Załączniki
DS-850-17
7.
Wstępne rozpatrzenie wniosku Spółki Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Katowicach przy ul. Dworcowej 2-10 (sprawa BRM.0005.13.2017 z dnia 10.04.2017r.)
Załączniki
DS-894-17. ZPR pdf
8.
Wstępne rozpatrzenie wniosku Spółki Bookmacher Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Katowicach przy ul. Dworcowej 2-10 (sprawa BRM.0005.14.2017 z dnia 18.04.2017r.)
9.
Korespondencja.
a)
pismo Wiceprezydenta Miasta Katowice SO-VIII.0003.1.2017.AS z dnia 21.04.2017 r.
Załączniki
Skan0001
b)
pismo I Wiceprezydenta Miasta Katowice BD.III.7151.2016.2017.WJ z dnia 24.04.2017r.
Załączniki
odp.Unikat
c)
pismo Przewodniczącej Rady Miasta Katowice z dnia 21.04.2017 r. do Przewodniczących komisji stałych RMK.
Załączniki
Skan0001 PRM
d)
Odpowiedź Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzeny Szuby na wniosek komisji z dnia 6.04.2017 r.
10.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień, działającej w strukturze Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach.
Załączniki
DS-889-17
11.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu „Katowicki Senior w Mieście” na lata 2016 – 2021 za 2016 rok.
Załączniki
DS-891-17 KS
12.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat.
13.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Katowicach.
Załączniki
DS-893-17 t.j.
14.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.
15.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017 – 2021 Katowice bez barier”.
Załączniki
DS-903-17