Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Polityki Społecznej - VII kadencja
3 Posiedzenie w dniu 8 marca 2018, godz. 13:30, w salce nr 10 UM ul. Młyńska 4
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2017 r.”
Załączniki
DS-1218-18
3.
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach za 2017 rok. (Projekt uchwały przeniesiony na Komisję w dniu 12.04.2018 r.).
4.
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017, za 2017 rok”.
Załączniki
DS-1210-18
5.
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania „Programu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020, za 2017 rok”.
Załączniki
DS-1216-18
6.
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok”.
Załączniki
DS-1215-18
7.
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 na rok”.
Załączniki
DS-1214-18
8.
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020, za 2017 rok.
Załączniki
DS-1208-18
9.
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2017 r. uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Załączniki
DS-1209-18
10.
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia sprawozdania z „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017”, za 2017 rok.
Załączniki
DS-1219-18
11.
Korespondencja, w tym odpowiedzi na zapytania Komisji z dnia 15.02.2018 r.:
a)
odpowiedź Sekretarza Miasta Katowice (ZK.ZD-00080/18 z dnia 06.03.2018 r.) na zapytania Komisji z dnia 15.02.2018 r., dotyczące działalności Straży Miejskiej w Katowicach w 2017 roku.
Załączniki
Skan SM
b)
odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice (ZNP.0012.2.2018.EO z dnia 5.03.2018 r.) na zapytanie z dnia 15.02.2018 r. dotyczące aktualnej sytuacji w Szpitalu Miejskim w Murckach po wprowadzeniu programu naprawczego.
Załączniki
Skan SM Murcki pdf
12.
Sprawy bieżące i wniesione:
a)
Do wiadomości Komisji projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do "Rejestru żłobków i klubów dziecięcych", skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 20.02.2018 r. do 06.03.2018 r.
b)
Do wiadomości Komisji projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" (skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 28.02.2018 r. do 14.03.2018 r).
c)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2018 r. ze środków PFRON.
Załączniki
DS-1220-18
13.
Wolne wnioski.