Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Polityki Społecznej - VII kadencja
5 Posiedzenie w dniu 10 maja 2018, godz. 13:30, w sali 4.5 UM ul. Młyńska 4
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok.
Załączniki
DS-1244-18
a)
Uchwała Nr 4200/III/89/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku III Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Załączniki
Uchwała RIO
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2017 rok.
Załączniki
DS-1254-18
4.
”Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2017 rok”.
Załączniki
DS-1246-18
5.
”Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Katowice na lata 2017-2035, za 2017 rok”.
Załączniki
DS-1248-18
6.
”Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku budżetowego 2017”.
Załączniki
DS-1243-18
7.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji miejskiego programu „Katowicki Senior w Mieście na lata 2016-2021, za 2017 rok”.
Załączniki
DS-1281-18
8.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 Katowice bez barier, za 2017 rok”.
Załączniki
DS-1284-18
9.
Korespondencja.
10.
Sprawy bieżące i wniesione:
a)
Do wiadomości projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia dla miasta Katowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży (skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 18.04.2018 r. do 02.05.2018 r.)
b)
Do wiadomości projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Katowice (skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 18.04.2018 r. do 02.05.2018 r.)
c)
Do wiadomości projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Katowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 18.04.2018 r. do 02.05.2018 r.)
d)
Do wiadomości projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach (skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 25.04.2018 r. do 09.05.2018 r.)
e)
Do wiadomości projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok (skierowany na PKS w terminie od 27.04.2018 r. do 11.05.2018 r.)