Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Polityki Społecznej - VII kadencja
6 Posiedzenie w dniu 14 czerwca 2018, godz. 13:30, w 4.5 Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice n/t stanu przygotowań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście oraz program wizytacji kolonii letnich MOPS, współfinansowanych przez miasto Katowice.
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2017 rok.
Załączniki
DS-1286-18
4.
Do wiadomości projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice (skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 11.05.2018r. do 25.05.2018r.)
5.
Korespondencja:
a)
Do wiadomości projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach (po konsultacjach społecznych).
b)
Do wiadomości projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok (po konsultacjach społecznych).
c)
Do wiadomości projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia dla miasta Katowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży (po konsultacjach społecznych).
d)
Do wiadomości projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Katowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (po konsultacjach społecznych).
e)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Katowice (po konsultacjach społecznych).
f)
Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice na zapytania z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 10.05.2018 r.(pismo ZNP.0232.12.2.2018 z dnia 30.05.2018 r.)
g)
Odpowiedź Wiceprezydent Miasta Katowice na zapytanie z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 10.05.2018 r. (pismo PS-V.8141.20.2018 z dnia 11.06.2018 r.)
Załączniki
odpowiedź UMP
6.
Sprawy bieżące i wniesione:
a)
Wstępne rozpatrzenie wniosku Spółki Tullos Investments sp. z o.o. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym przy ul. Bytkowskiej 1a w Katowicach (sprawa BRM.0005.21.2018 z dnia 16.05.2018 r.). Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1A w Katowicach.
Załączniki
Tullos DS-1312-18
b)
Wstępne rozpatrzenie wniosku Spółki Casinos Poland sp. z o.o. w sprawie wydania pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym przy ul. Bytkowskiej 1a w Katowicach (sprawa BRM.0005.22.2018 z dnia 16.05.2018 r.). Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1A w Katowicach.
Załączniki
C P DS-1311-18
c)
Wstępne rozpatrzenie wniosku Spółki Goldust Investments sp. z o.o. w sprawie wydania pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym przy ul. Bytkowskiej 1a w Katowicach (sprawa BRM.0005.23.2018 z dnia 16.05.2018 r.). Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1A w Katowicach.
Załączniki
G I DS-1310-18
d)
Wstępne rozpatrzenie wniosku Spółki Roskin Investments sp. z o.o. w sprawie wydania pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym przy ul. Bytkowskiej 1a w Katowicach (sprawa BRM.0005.24.2018 z dnia 16.05.2018 r.). Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1A w Katowicach.
Załączniki
Roskin DS-1309-18
7.
Wolne wnioski.