Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Infrastruktury i Środowiska - VII kadencja
5 Posiedzenie w dniu 16 maja 2018, godz. 13:00, w sala 4.5 UM ul. Młyńska 4
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Projekt uchwały RMK w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok.
Załączniki
DS-1244-18
a)
Uchwała Nr 4200/III/89/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku III Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Załączniki
Uchwała RIO
3.
Projekt uchwały RMK w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2017 rok.
Załączniki
DS-1254-18
4.
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2017 rok”.
Załączniki
DS-1246-18
5.
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Katowice na lata 2017-2035, za 2017 rok”.
Załączniki
DS-1248-18
6.
"Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku budżetowego 2017”.
Załączniki
DS-1243-18
7.
Projekt uchwały RMK w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2017r. „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2017-2021” oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice”.
8.
Korespondencja i sprawy wniesione:
a)
Katowice w walce z azbestem”- podsumowanie inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie Miasta Katowice przeprowadzonej przez Wydział Kształtowania Środowiska.
Załączniki
azbest pdf
b)
Projekt uchwały w sprawie tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.
Załączniki
DS-1280-18
9.
Wolne wnioski.