Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Infrastruktury i Środowiska - VII kadencja
6 Posiedzenie w dniu 20 czerwca 2018, godz. 13:00, w sala 4.5 UM ul. Młyńska 4
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca realizacji zadań przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach w I półroczu 2018 roku, ze szczególnym uwzględnieniem stawek czynszu, opłat za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz ich wzrostu. Stan zaległości czynszowych oraz ich egzekucja, stopień realizacji remontów i inwestycji w mieszkaniowym zasobie gminy. Współpraca Wspólnoty Mieszkaniowe - KZGM.
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii mieszkalnictwa Miasta Katowice na lata 2010-2020” za 2017 rok.
Załączniki
Strategia pdf
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dot. modernizacji miejskich targowisk (targowisko na Placu Miarki, targowisko miejskie przy Pukowca 23).
5.
Korespondencja:
a)
Do wiadomości Komisji pismo przedstawiciela Grupy "Burowiec-Inicjatywa Mieszkańców" z dnia 11.06.2018 r.
Załączniki
Burowiec pdf
b)
Informacja Prezydenta Miasta Katowice o realizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice oraz Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice", przekazana przy piśmie Wiceprezydenta Miasta Katowice (KŚ-VII.604.1.2.2016.MG). Temat przeniesiony z Komisji w dniu 14.03.2018 r.
c)
Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice na zapytanie z posiedzenia Komisji w dniu 18.04.2018 r. (KŚ-V-6131.1.73.2018.KB z dnia 30.05.2018 r.)
Załączniki
ZZM pdf
6.
Prezentacja oferty ekologicznych środków transportu przez firmy: „JedenŚlad” sp. z o.o. i „Nextbike” Polska S.A.
7.
Do wiadomości Komisji kopia pisma Zarządu Spółki „Katowickie Wodociągi S.A. z dnia 18.05.2018r. znak PW/1494/2018/SBO/MK, przy którym przekazano projekt „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Katowice”.
a)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Katowice" oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
8.
Wolne wnioski.