Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rozwoju Miasta - VII kadencja
5 Posiedzenie w dniu 15 maja 2018, godz. 13:00, w UM Katowice, sala 4.5, ul. Młyńska 4
BRM.0012.8.5.2018
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok.
1.
[DS-1245/18] Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok.
Załączniki
DS-1245-18
2.
[DS-1247/18] Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok.
Załączniki
DS-1247-18
3.
[DS-1246/18] Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2017 rok.
Załączniki
DS-1246-18
4.
[DS-1248/18] Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 za 2017 rok.
Załączniki
DS-1248-18
5.
[DS-1243/18] Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku budżetowego 2017.
Załączniki
DS-1243-18
6.
[DS-1283/18] Uchwała Nr 4200/III/89/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Załączniki
Uchwała RIO
7.
[DS-1244/18] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok.
Załączniki
DS-1244-18
8.
[DS-1254/18] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2017 rok.
Załączniki
DS-1254-18
4.
Szczegółowa analiza sytuacji demograficznej Katowic w tym: urodzenia i zgony; migracja do i na zewnątrz, jej kierunki krajowe i zagraniczne oraz tendencje na przestrzeni ostatnich kilku lat. Porównanie do innych miast w regionie i kraju.
Załączniki
WSO
5.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
1.
[DS-1288/18] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic - część w rejonie ulic Ks. P. Skargi i F. Wincklera.
6.
Korespondencja i komunikaty.
1.
Pismo Pierwszego Wiceprezydenta M. Katowice z dnia 16.04.2018 r. dotyczące wstępnej propozycji projektu uchwały poruszającej problematykę udogodnień komunikacyjnych dla użytkowników urządzeń transportu osobistego (UTO).-dw. Komisji.
Załączniki
UTO
2.
Prezentacja rozwiązań projektu mpzp obszaru położonego w rejonie ul. Korczaka w Katowicach.
3.
Prezentacja rozwiązań projektu mpzp obszaru Subcentrum Południe w Katowicach w rejonie ulic Rolnej i Kłodnickiej, z wyłączeniem części zachodniej przy linii kolejowej.
4.
Prezentacja rozwiązań projektu mpzp obszaru obejmującego teren przy ul.Tysiąclecia w rejonie ronda Sławika w Katowicach.
5.
Informacja o zgłoszonych żądaniach wynikających z ograniczenia lub uniemożliwienia korzystania z nieruchomości w dotychczasowy sposób lub obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego oraz o wydanych decyzjach ustalających wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego, obejmującą okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.-dw. Komisji.
Załączniki
informacja WBiPP
6.
Odpowiedź na wniosek Pana Radnego D. Stępnia dotycząca stopy bezrobocia w poszczególnych Jednostkach Pomocniczych m. Katowice. -dw. Komisji.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.