Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Transportu - VII kadencja
5 Posiedzenie w dniu 21 maja 2018, godz. 13:30, w UM Katowice, sala 4.5, ul. Młyńska 4
BRM.0012.10.5.2018
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok.
1.
[DS-1245/18] Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok.
Załączniki
DS-1245-18
2.
[DS-1247/18] Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok.
Załączniki
DS-1247-18
3.
[DS-1246/18] Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2017 rok.
Załączniki
DS-1246-18
4.
[DS-1248/18] Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 za 2017 rok.
Załączniki
DS-1248-18
5.
[DS-1243/18] Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku budżetowego 2017.
Załączniki
DS-1243-18
6.
[DS-1283/18] Uchwała Nr 4200/III/89/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Załączniki
Uchwała RIO
7.
[DS-1244/18] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok.
Załączniki
DS-1244-18
8.
[DS-1254/18] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2017 rok.
Załączniki
DS-1254-18
4.
Informacja na temat stanu realizacji inwestycji dot. Budowy Centrów Przesiadkowych oraz dyskusja dotycząca włączenia centrów do systemu transportowego Miasta Katowice.
Załączniki
C P
5.
Tramwaje Śląskie S.A. – prezentacja strategii rozwoju oraz planowanych inwestycji.
Załączniki
TŚL
6.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
1.
[DS-1295/18] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice (K)
7.
Korespondencja i komunikaty.
1.
[DS-1252/18] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów. (Treść projektu uchwały po konsultacjach społecznych). - dw. Komisji.
2.
Odpowiedź na zapytanie Pana Radnego M. Biskupskiego dotycząca ścieżki rowerowej na odcinku -Rondo im. J. Ziętka- ul. Sokolska -dw. Komisji.
Załączniki
odpowiedź WT
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenie posiedzenia.