Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rewizyjna - VII kadencja
6 Posiedzenie w dniu 4 czerwca 2018, godz. 14:00, w UM Katowice, sala 315, ul. Młyńska 4
BRM.0012.1.6.2018
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Wypracowanie opinii Komisji dotyczącej wykonania budżetu i wniosku w sprawie absolutorium za 2017 rok dla Prezydenta Miasta Katowice.
1.
[DS-1245/18] Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok.
Załączniki
DS-1245-18
2.
[DS-1247/18] Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok.
Załączniki
DS-1247-18
3.
[DS-1246/18] Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2017 rok.
Załączniki
DS-1246-18
4.
[DS-1248/18] Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 za 2017 rok.
Załączniki
DS-1248-18
5.
[DS-1243/18] Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku budżetowego 2017.
Załączniki
DS-1243-18
6.
[DS-1283/18] Uchwała Nr 4200/III/89/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Załączniki
DS-1283-18
7.
Opinie Komisji Rady Miasta Katowice o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok.
Załączniki
opinie-komisji
8.
[DS-1305/18] Sprawozdanie finansowe miasta Katowice za 2017 rok, wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego miasta Katowice.
Załączniki
DS-1305-18
9.
[DS-1244/18] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok wraz z autopoprawką.
10.
[DS-1254/18] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2017 rok.
Załączniki
DS-1254-18
11.
[DS-1302/18] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2017 rok.
Załączniki
DS-1302-18
12.
Projekt opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Miasta Katowice za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego Miasta Katowice za 2017 rok.
13.
[DS-1303/18] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok.
Załączniki
DS-1303-18
4.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Promocji w zakresie promocji współpracy z zagranicą - Współudział w organizacji imprez promujących miasto za granicą.
5.
Sprawy różne.
1.
Stanowisko Prezydenta Miasta Katowice w sprawie skargi J_ i A__ S____ na działania Prezydenta Miasta Katowice w zakresie nadzoru nad działalnością Katowickich Cmentarzy Komunalnych.
2.
Pismo Prezydenta Miasta Katowice z dnia 16.05.2018 r. w sprawie skargi Stowarzyszenia Fulguris-dw. Komisji.
Załączniki
fulguris
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.