Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rozwoju Miasta - VII kadencja
9 Posiedzenie w dniu 16 października 2018, godz. 13:00, w UM Katowice, sala 4.5, ul. Młyńska 4
BRM.0012.8.9.2018
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat realizowanych inwestycji kanalizacyjnych i wodociągowych (Katowicka Infrastruktura Wodociągowo- Kanalizacyjna sp. z o.o. i Katowickie Wodociągi S.A.).
Załączniki
informacja
4.
Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania budżetu Miasta Katowice za I półrocze 2018 roku.
1.
[DS-1354/18] Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2018 roku.
Załączniki
DS-1354-18
2.
[DS-1357/18] Informacja uzupełniająca do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2018 roku.
Załączniki
DS-1357-18
3.
[DS-1355/18] Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 za I półrocze 2018 roku.
Załączniki
DS-1355-18
4.
[DS-1356/18] Informacje z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2018 roku.
Załączniki
DS-1356-18
5.
[DS-1384/18] Sprawozdanie z Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice za I półrocze 2018 rok
Załączniki
DS-1384-18
6.
Uchwała Nr 4200/III/165/2018 z dnia 26 września 2018 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.
7.
[DS-1353/18] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2018 roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 za I półrocze 2018 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2018 roku”.
Załączniki
DS-1353-18
5.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rozwoju Miasta w kadencji 2014-2018.
6.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
1.
[DS-1380/18] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach - część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej.
Załączniki
DS-1380-18
2.
[DS-1396/18] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Katowickiego Parku Leśnego.
Załączniki
DS-1396-18
7.
Korespondencja i komunikaty.
1.
Prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Chorzowskiej, Baildona i Ściegiennego w Katowicach.
2.
Prezentacja projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Alei Korfantego w Katowicach.
3.
Prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Grzegorza Fitelberga w Katowicach.
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenie posiedzenia.