Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Górnicza - VII kadencja
9 Posiedzenie w dniu 8 października 2018, godz. 14:00, w UM Katowice, sala 4.5. ul. Młyńska 4.
BRM.0012.9.9.2018.KM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Opiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2018 roku.
1)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2018 roku.
Załączniki
DS-1354-18
2)
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 za I półrocze 2018 roku.
Załączniki
DS-1355-18
3)
Informacje z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2018 roku.
Załączniki
DS-1356-18
4)
Informacja uzupełniająca do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2018 roku.
Załączniki
DS-1357-18
5)
Sprawozdanie z Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice za I półrocze 2018 rok
Załączniki
DS-1384-18
6)
Uchwała Nr 4200/III/165/2018 z dnia 26 września 2018 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku
Załączniki
165_Katowice
7)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2018 roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 za I półrocze 2018 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2018 roku”.
Załączniki
DS-1353-18
4.
Informacja dot. planów zagospodarowania terenów poprzemysłowych będących w posiadaniu PGG Sp. z o.o. oraz SRK S.A. z uwzględnieniem stanowiska samorządu lokalnego.
5.
Informacja dotycząca realizacji umów koncesji na wydobycie węgla w Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o.o. oraz dalsze perspektywy i zamiary związane z ich przedłużaniem.
6.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice w kadencji 2014-2018.
7.
Sprawy bieżące i wniesione, wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.