Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Edukacji - VII kadencja
9 Posiedzenie w dniu 10 października 2018, godz. 14:00, w sali 4,5 (parter) UM Katowice ul. Młyńska 4
BRM.0012.4.9.2018.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2018 roku.
1)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2018 roku.
Załączniki
DS-1354-18
2)
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 za I półrocze 2018 roku.
Załączniki
DS-1355-18
3)
Informacje z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2018 roku.
Załączniki
DS-1356-18
4)
Informacja uzupełniająca do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2018 roku.
Załączniki
DS-1357-18
5)
Sprawozdanie z Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice za I półrocze 2018 rok.
Załączniki
DS-1384-18
6)
Uchwała Nr 4200/III/165/2018 z dnia 26 września 2018 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.
Załączniki
165_Katowice
7)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2018 roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 za I półrocze 2018 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2018 roku”.
Załączniki
DS-1353-18
4.
Opiniowanie projektów uchwał.
1)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.
5.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Edukacji Rady Miasta Katowice w kadencji 2014-2018.
6.
Korespondencja i komunikaty.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.