Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Budżetu Miasta - VII kadencja
2 Posiedzenie w dniu 22 lutego 2018, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) UM Katowice ul. Młyńska 4
BRM.0012.3.2.2018.KJ-K
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Załączniki
DS -1186-18
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice.
Załączniki
DS -1192-18
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok.
Załączniki
DS-1196-18
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045.
Załączniki
DS-1197-18
5.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od D_____ M_____, A___ M_____ i P_____ M_____ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Zielonogórskiej --/--
Załączniki
DS-1199-18
3.
Informacja o sposobie realizacji w 2017 r. uchwały nr XXXIV/725/08 z dnia 19.12.2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
4.
Korespondencja.
1.
Pismo Wójta Gminy Sulmierzyce w sprawie poparcia działań przeciw projektowi ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej, pozbawiającego gminy - w znaczącym zakresie - dochodów własnych z tytułu poboru opłaty eksploatacyjnej, i lobbowanie w tej sprawie u lokalnych parlamentarzystów.
5.
Wolne wnioski.