Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Budżetu Miasta - VII kadencja
5 Posiedzenie w dniu 17 maja 2018, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) UM Katowice ul. Młyńska 4
BRM.0012.3.5.2018.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie zmienionego porządku obrad
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.
Załączniki
DS-1280-18
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr _ położonego w budynku przy ul. Tysiąclecia _ w Katowicach.
Załączniki
DS-1285-18
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok.
Załączniki
DS-1293-18
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045.
Załączniki
DS-1294-18
4.
Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok.
1.
[DS-1245/18] Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok.
Załączniki
DS-1245-18
-
Uchwała Nr 4200/III/89/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Załączniki
uchwala-rio
1.
[DS-1247/18] Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok.
Załączniki
DS-1247-18
2.
[DS-1246/18] Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2017 rok.
Załączniki
DS-1246-18
3.
[DS-1248/18] Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 za 2017 rok.
Załączniki
DS-1248-18
4.
[DS-1243/18] Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku budżetowego 2017.
Załączniki
DS-1243-18
5.
[DS-1244/18] Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok.
Załączniki
DS-1244-18
6.
[DS-1254/18] Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2017 rok.
Załączniki
DS-1254-18
5.
Korespondencja.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.