Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Budżetu Miasta - VII kadencja
8 Posiedzenie w dniu 20 września 2018, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) UM Katowice ul. Młyńska 4
BRM.0012.3.8.2018.KJ-K
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie współorganizacji oraz promocji na terenie Miasta Katowice w latach 2019-2023 Intel Extreme Masters – Mistrzostw Świata w grach komputerowych oraz imprez towarzyszących.
Załączniki
DS-1350-18
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie współorganizacji oraz promocji na terenie Miasta Katowice Mistrzostw Świata Seniorów w Badmintonie 2019.
Załączniki
DS-1351-18
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D w 2018 roku.
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2018r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Załączniki
DS-1365-18
5.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od K_________ M_______ i G______ M______ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul.Młyńskiej -/-
Załączniki
DS-1363-18
6.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od G________ C_____, M_____ C_____ i A_____ O_________ z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Grażyńskiego --/-
Załączniki
DS-1364-18
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od Z________ K_____________ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Adamskiego --/-.
Załączniki
DS-1369-18
8.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od A_______ P________ i M_____ U____ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Markiefki --/- oraz od S________ W______ i M_____ U____ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Karłowicza --/-.
Załączniki
DS-1370-18
9.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od A_________ Z___, M____ M______________ – Z___, M________ Z___, M_________ Z___ oraz M______ Z___ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Rochowiaka --/-.
Załączniki
DS-1371-18
10.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od państwa D_____ i A_____ G__________ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanych lokali mieszkalnych położonych w Katowicach przy ul. Pocztowej -/- i przy ul. Mariackiej --/- oraz obecnie zajmowanego lokalu socjalnego przy ul. Strzelców Bytomskich --/-- w Katowicach.
Załączniki
DS-1377-18
11.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 2 budynków mieszkalnych wraz z innymi budynkami użytkowymi ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.
Załączniki
DS-1367-18
12.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 4 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie.
Załączniki
DS-1372-18
13.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.
14.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok.
Załączniki
DS-1375-18
15.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045.
Załączniki
DS-1376-18
3.
Informacja na temat zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice o założeniach do projektu budżetu na rok 2019.
4.
Korespondencja.
1.
Pismo Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12.07.2018 r. w sprawie udzielonej dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii Katedralnej pw. Chrystusa Króla w Katowicach.
Załączniki
CCF30072018
2.
Odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 19.07.2018 r. w sprawie ustosunkowania się do pisma Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Muzeum Historii Katowic z dnia 17.07.2018 r.
3.
Pismo Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Muzeum Historii Katowic z dnia 30.08.2018 r.
4.
Pismo z dnia 28.08.2018 r. z prośbą o interwencję.
5.
Uchwała Nr 525/XXIII/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 sierpnia 2018 r. stwierdzającej nieważność uchwały nr LVIII/1200/18 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu w części dotyczącej § 3 pkt 5 lit. e.
6.
Uchwała Nr 526/XXIII/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachz dnia 28 sierpnia 2018 r. stwierdzającej nieważność uchwały nr LVIII/1207/18 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice w części obejmującej: § 2 ust.2 uchwały, § 2 ust.3 uchwały oraz § 14.
5.
Wolne wnioski.