Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Budżetu Miasta - VII kadencja
9 Posiedzenie w dniu 18 października 2018, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) UM Katowice ul. Młyńska 4
BRM.0012.3.9.2018.KJ-K
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Katowicach przy ul. Kolońskiej na rzecz Skarbu Państwa (dz. nr 35/12 i inne).
Załączniki
DS-1387-18
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2018 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Załączniki
DS-1389-18
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie miasta Katowice.
Załączniki
DS-1385-18
4.
Opiniowanie uchwały rady Miasta Katowice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie miasta Katowice.
Załączniki
DS-1386-18
5.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Katowice.
Załączniki
DS-1395-18
6.
Opiniowanie projektu uchwaly Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 11 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie.
Załączniki
DS-1399-18
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od H______ M______, E__ F____-M______, O_____ M______ i L____ M______ z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Sienkiewicza --/-
Załączniki
DS-1393-18
8.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od P_____ D____, B_______ W_____, S_____ W_____ i P______ D____ z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Modrzewiowej --/--
Załączniki
DS-1394-18
9.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od E__ K______ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Piastów -/---
Załączniki
DS-1397-18
10.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od nieznanych z miejsca pobytu E-- B----- i S--------- B----- z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Tysiąclecia --/--
Załączniki
DS-1398-18
11.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od G_______ K___ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej --/-
Załączniki
DS-1402-18
12.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od J_______ B_______ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Mieszka I -/-.
Załączniki
DS-1405-18
13.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.
Załączniki
DS-1400-18
14.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok.
Załączniki
DS-1403-18
15.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045.
Załączniki
DS-1404-18
3.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice za I półrocze 2018 roku.
1.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2018 roku.
Załączniki
DS-1354-18
2.
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 za I półrocze 2018 roku.
Załączniki
DS-1355-18
3.
Informacje z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2018 roku.
Załączniki
DS-1356-18
4.
Informacja uzupełniająca do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2018 roku.
Załączniki
DS-1357-18
5.
Sprawozdanie z Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice za I półrocze 2018 rok.
Załączniki
DS-1384-18
6.
Uchwała Nr 4200/III/165/2018 z dnia 26 września 2018 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.
Załączniki
165_Katowice
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2018 roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 za I półrocze 2018 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2018 roku”.
Załączniki
DS-1353-18
4.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Budżetu Miasta w kadencji 2014-2018.
5.
Korespondencja.
1.
Pismo NSZZ "Solidarność" MHK z dnia 11.10.2018 r.
6.
Wolne wnioski.