Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta - VII kadencja (Archiwum)
LII Sesja w dniu 25 stycznia 2018, godz. 11:00, w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołów z L i LI sesji Rady Miasta Katowice.
5.
Zmiany w porządku obrad.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o pracy Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
8.
Informacja z pracy Rady Seniorów w Katowicach za 2017 rok. SKREŚLONY
9.
Przedstawienie raportu końcowego z konsultacji społecznych dot. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice (DS-1178/18).
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Miasta Katowice za 2017r. oraz sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za 2017r.(DS-1157/17).
Załączniki
DS-1157-17
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Katowice do stowarzyszenia ICLEI - Local Governments for Sustainability (DS-1153/17).
Załączniki
DS-1153-17
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań związanych z przygotowaniem budżetu obywatelskiego na rok 2019 (DS-1154/17).
Załączniki
DS-1154-17
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020" (DS-1155/17).
Załączniki
DS-1155-17
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Rynek na rzecz Województwa Śląskiego (DS-1159/17).
Załączniki
DS-1159-17
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach nieruchomości przy ul. Damrota i ul. Wojewódzkiej (DS-1160/17).
Załączniki
DS-1160-17
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Katowice, położonej w Katowicach przy ul. Francuskiej (dz.nr 8/105) na rzecz Archidiecezji Katowickiej (DS-1161/17).
Załączniki
DS-1161-17
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017 (DS-1162/17).
Załączniki
DS-1162-18
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie miasta Katowice (DS-1141/17).
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018-2020" (DS-1164/18).
Załączniki
DS-1164-18
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2018r. (DS-1165/18).
Załączniki
DS-1165-18
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie organizacji na terenie miasta Katowice XVI Międzynarodowego Kongresu Miast Edukacyjnych w 2020 roku (DS-1166/18).
Załączniki
DS-1166-18
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe (DS-1167/18).
Załączniki
DS-1167-18
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Nr 20 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, w Technikum Nr 20 z Oddziałami Specjalnymi dla Niesłyszących i Słabo Słyszących (DS-1168/18).
Załączniki
DS-1168-18
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalnej w Katowicach z siedzibą przy ul. Gliwicka 148a, poprzez przeniesienie siedziby na ul. Bolesława Chrobrego 4, 40 – 881 Katowice (DS-1169/18).
Załączniki
DS-1169-18
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 3 lokali użytkowych – garaży ich najemcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie (DS-1172/18).
Załączniki
DS-1172-18
26.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice (DS-1173/18).
Załączniki
DS-1173-18
27.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice (DS-1174/18).
Załączniki
DS-1174-18
28.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Jednostki Pomocniczej nr 16 Janów-Nikiszowiec (DS-1175/18).
Załączniki
DS-1175-18
29.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Rady Jednostki Pomocniczej nr 16 Janów-Nikiszowiec (DS-1176/18).
Załączniki
DS-1176-18
30.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Katowice do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Katowicach (DS-1177/18).
Załączniki
DS-1177-18
31.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr położonego w budynku przy ul. Piastowskiej w Katowicach (DS-1179/18).
Załączniki
DS-1179-18
32.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok (DS-1180/18).
33.
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 (DS-1181/18).
34.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Katowice (DS-1182/18).
35.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Katowice (DS-1183/18).
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice oraz ustalenia jej składu osobowego (DS-1184/18).
Załączniki
DS-1184-18
36.
Rozpatrzenie skarg:
a)
Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES na działania pracowników Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek (DS-1170/18).
Załączniki
DS-1170-18
b)
Pana D R na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 w Katowicach (DS-1171/18).
Załączniki
DS-1171-18
37.
Zapytania radnych.
38.
Interpelacje radnych.
39.
Komunikaty i wolne wnioski.
40.
Zamknięcie sesji.