Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta - VII kadencja (Archiwum)
LIII Sesja w dniu 1 marca 2018, godz. 11:00, w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miasta Katowice.
5.
Zmiany w porządku obrad.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o pracy Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
8.
Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice za okres III kadencji.
9.
Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach i podległych Komisariatów Policji w 2017 roku (DS-1188/18).
Załączniki
DS-1188-18
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice (DS-1163/18).
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 39 w Katowicach (DS-1185/18).
Załączniki
DS -1185-18
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (DS-1186/18).
Załączniki
DS -1186-18
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Katowice w 2017 roku (DS-1189/18).
Załączniki
DS -1189-18
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017- 2021 Katowice bez barier” (DS-1191/18)
Załączniki
DS -1191-18
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice (DS-1192/18).
Załączniki
DS -1192-18
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych ,,Prymus”(DS-1187/18).
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2018 (DS-1194/18).
Załączniki
DS -1194-18
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice za 2017 r. (DS-1195/18).
Załączniki
DS -1195-18
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok (DS-1196/18).
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 (DS-1197/18).
Załączniki
DS-1197-18
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice (DS-1198/18).
Załączniki
DS-1198-18
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od DM, AM i PM z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Zielonogórskiej (DS-1199/18).
Załączniki
DS-1199-18
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi na skargę Fundacji na rzecz Rozwoju oraz Edukacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie na uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice (DS-1200/18).
Załączniki
DS-1200-18
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Miasta Katowice do Rady Nadzorczej Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (DS-1201/18).
Załączniki
DS-1201-18
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr położonego w budynku przy ul. Kołobrzeskiej w Katowicach (DS-1203/18).
Załączniki
DS-1203-18
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od B K, J D, A K i J K z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Wincentego Pola (DS-1204/18).
Załączniki
DS-1204-18
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pani K C i pana P C z tytułu uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mikusińskiego w Katowicach (DS-1205/18).
Załączniki
DS-1205-18
d)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana A T (DS-1206/18).
Załączniki
DS-1206-18
e)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach odpowiedzi na skargę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach na uchwałę nr XLVII/1123/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice (DS-1207/18).
Załączniki
DS-1207-18
25.
Zapytania radnych.
26.
Interpelacje radnych.
27.
Komunikaty i wolne wnioski.
28.
Zamknięcie sesji.