Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta - VII kadencja (Archiwum)
LIV Sesja w dniu 22 marca 2018, godz. 11:00, w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miasta Katowice.
5.
Zmiany w porządku obrad.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o pracy Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
8.
Informacja z pracy Rady Seniorów za 2017r.
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020” za 2017 rok (DS-1208/18).
Załączniki
DS-1208-18
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2017 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (DS-1209/18).
Załączniki
DS-1209-18
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017” za 2017 rok (DS-1210/18).
Załączniki
DS-1210-18
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Szwoleżerów"(DS-1213/18).
Załączniki
DS-1213-18
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.(DS-1214/18).
Załączniki
DS-1214-18
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r.(DS-1215/18).
Załączniki
DS-1215-18
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020” za 2017 rok (DS-1216/18).
Załączniki
DS-1216-18
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2017 roku (DS-1218/18).
Załączniki
DS-1218-18
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015 – 2017” za 2017 rok (DS-1219/18).
Załączniki
DS-1219-18
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2018 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-1220/18).
Załączniki
DS-1220-18
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie promocji Miasta Katowice poprzez współorganizację Światowej Konferencji Antydopingowej w 2019r. w Mieście Katowice (DS-1224/18).
Załączniki
DS-1224-18
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018r. (DS-1226/18).
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 (DS-1227/18).
Załączniki
DS-1227-18
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Piłkarska" (DS-1193/18).
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od B____ W______, D_______ W______, M_______ W______ oraz A___ W______ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Słowackiego __/_(DS-1228/18).
Załączniki
DS-1228-18
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od J___ R_________ z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Wita Stwosza __/__(DS-1229/18).
Załączniki
DS-1229-18
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani B____ G__________ z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej ___/_(DS-1230/18).
Załączniki
DS-1230-18
26.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2017r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania odnawialnych źródeł energii oraz usuwania wyrobów zawierających azbest (w budynkach/lokalach mieszkalnych) (DS-1231/18).
Załączniki
DS-1231-18
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani Z____ G____, pana A_______ G____ i pana A____ G____ z tytułu uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Francuskiej __/___(DS-1232/18).
Załączniki
DS-1232-18
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani M_________ N_____, pani A_______ N_____, pana D_______ N_____, pana P__________ N_____ i pani M________ B_______ z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Marcina _/_(DS-1233/18).
Załączniki
DS-1233-18
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani G______ K_________ i pana J___ K__________ z tytułu używania lokalu socjalnego położonego w Katowicach przy ul. Czecha __/_(DS-1234/18).
Załączniki
DS-1234-18
d)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalnej w Katowicach z siedzibą przy ul. Gliwicka 148a, poprzez przeniesienie siedziby na ul. Bolesława Chrobrego 4, 40 – 881 Katowice (DS-1235/18).
Załączniki
DS-1235-18
e)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Technikum Nr 20 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, w Technikum Nr 20 z Oddziałami Specjalnymi dla Niesłyszących i Słabo Słyszących (DS-1236/18).
Załączniki
DS-1236-18
f)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Katowice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Katowice (DS-1217/18).
27.
Rozpatrzenie skarg:
a)
Pana L_____ B___________ na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-1221/18).
Załączniki
DS-1221-18
b)
H_____ S__________ na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (DS-1222/18).
Załączniki
DS-1222-18
c)
Pani H_____ D______ na niewłaściwe działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach(DS-1223/18).
Załączniki
DS-1223-18
28.
Zapytania radnych.
29.
Interpelacje radnych.
30.
Komunikaty i wolne wnioski.
31.
Zamknięcie sesji.