Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta - VII kadencja (Archiwum)
LV Sesja w dniu 19 kwietnia 2018, godz. 11:00, w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miasta Katowice.
5.
Zmiany w porządku obrad.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o pracy Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
8.
Sprawozdanie z wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice (DS-1242/18).
Załączniki
DS-1242-18
9.
Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Katowice w 2017r. (DS-1241/18).
Załączniki
DS-1241-18
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody (DS-1190/18).
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach za 2017 rok (DS-1237/18).
Załączniki
DS-1237-18
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr __ położonego w budynku przy ul. Przedwiośnie ___ w Katowicach (DS-1239/18).
Załączniki
DS-1239-18
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu „Nas Troje i więcej” za 2017 rok (DS-1240/18).
Załączniki
DS-1240-18
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Janusza Zajdla" (DS-1211/18).
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" (DS-1212/18).
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Katowice na lata 2017-2020” za 2017 rok (DS-1249/18).
Załączniki
DS-1249-18
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy” za 2017 rok (DS-1250/18).
Załączniki
DS-1250-18
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Murcki w Katowicach (DS-1255/18).
Załączniki
DS-1255-18
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych” (DS-1202/18).
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego na rzecz jego dzierżawcy wraz ze sprzedażą gruntu (DS-1256/18).
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok” (DS-1257/18).
Załączniki
DS-1257-18
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień, działającej w strukturze Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach (DS-1225/18).
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Walerego Sławka" (DS-1238/18).
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice w 2018 roku (DS-1260/18).
Załączniki
DS-1260-18
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Alei Korfantego w Katowicach (DS-1261/18).
Załączniki
DS-1261-18
26.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Wełnowiec – Józefowiec w Katowicach – Etap I (DS-1262/18).
Załączniki
DS-1262-18
27.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok (DS-1263/18).
Załączniki
DS-1263-18
28.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok (DS-1264/18).
Załączniki
DS-1264-18
29.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 (DS-1265/18).
Załączniki
DS-1265-18
30.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Katowice na stałe obwody głosowania (DS-1253/18).
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe (DS-1251/18).
31.
Rozpatrzenie skarg:
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia FULGURIS z Inowrocławia na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-1258/18).
Załączniki
DS-1258-18
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pana Z P na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-1259/18).
Załączniki
DS-1259-18
32.
Zapytania radnych.
33.
Interpelacje radnych.
34.
Komunikaty i wolne wnioski.
35.
Zamknięcie sesji.