Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta - VII kadencja (Archiwum)
LVII Sesja w dniu 28 czerwca 2018, godz. 11:00, w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miasta Katowice.
5.
Zmiany w porządku obrad.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.
8.
Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o pracy Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
9.
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych w Katowicach o wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych przeprowadzonych w dniu 13 maja 2018r. (DS- 1306/18).
Załączniki
DS-1306-18
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Janusza Korczaka w Katowicach (DS-1321/18). Punkt przeniesiony z punktu 37.
Załączniki
DS-1321-18
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Katowie (DS-1329/18).
Załączniki
DS-1329-18
10.
Rozpatrzenie:
a)
sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok (DS- 1245/18) wraz z informacją uzupełniającą do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok (DS- 1247/18).
b)
informacji Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotyczącej roku budżetowego 2017 (DS-1243/18).
Załączniki
DS-1243-18
c)
sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 za 2017rok (DS-1248/18).
Załączniki
DS-1248-18
d)
sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2017rok (DS-1246/18).
Załączniki
DS-1246-18
e)
sprawozdania finansowego Miasta Katowice za 2017 rok wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta w przedmiocie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (DS-1305/18 ).
Załączniki
DS-1305-18
f)
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (DS-1283/18).
Załączniki
Uchwała RIO
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2017 rok (DS-1254/18).
Załączniki
DS-1254-18
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok (DS-1244/18).
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2017 rok (DS-1302/18).
Załączniki
DS-1302-18
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok (DS-1303/18).
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2017 rok (DS-1286/18).
Załączniki
DS-1286-18
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Opawska” (DS-1278/18). Punkt skreślony.
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach (DS-1277/18).
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.(DS-1279/18).
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dla miasta Katowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży (DS-1266/18).
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Katowice (DS-1267/18).
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Katowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (DS-1268/18).
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Henryka Szwana" (DS-1290/18).
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice (DS-1295/18).
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: zmiany nazw ulic w Katowicach i przyłączonych gminach (DS/1297/18).
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1A w Katowicach (Roskin Investments Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Okopowej 56/1) (DS-1309/18).
Załączniki
DS-1309-18
26.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1A w Katowicach (Goldust Investments Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Okopowej 56/1) (DS-1310/18).
Załączniki
DS-1310-18
27.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1A w Katowicach (Casinos Poland Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Wolność 3A) (DS-1311/18).
Załączniki
DS-1311-18
28.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1A w Katowicach (Tullos Investments Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Wolność 3A.) (DS-1312/18).
Załączniki
DS-1312-18
29.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od P_____ S_______, J_____ S_______, M______ S_______ i K_________ S_______ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu socjalnego położonego w Katowicach przy ul. Kraszewskiego -/- (DS-1313/18).
Załączniki
DS-1313-18
30.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od W________ K______ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Dunikowskiego --/-- (DS-1314/18).
Załączniki
DS-1314-18
31.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od D C, E C i G C z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Chemicznej (DS-1316/18).
Załączniki
DS-1316-18
32.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Katowice" oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu (DS-1317/18).
Załączniki
DS-1317-18
33.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomosci w ramach pomocy de minimis (DS-1318/18).
Załączniki
DS-1318-18
34.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ceglanej w Katowicach (DS-1319/18).
Załączniki
DS-1319-18
35.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LV/1139/18 Rady Miasta Katowice z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Katowice na stałe obwody głosowania (DS-1296/18).
36.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr - położonego w budynku przy ul. Bronisławy -- w Katowicach (DS-1320/18).
Załączniki
DS-1320-18
37.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Janusza Korczaka w Katowicach (DS-1321/18). Punkt przeniesiony jako punkt 9a/.
Załączniki
DS-1321-18
38.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020” za 2017 rok (DS-1322/18).
Załączniki
DS-1322-18
39.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok (DS-1323/18).
Załączniki
DS-1323-18
40.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 (DS-1324/18).
Załączniki
DS-1324-18
41.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Katowice do stowarzyszenia Globalny Parlament Burmistrzów (Global Parliament of Mayors) (DS-1325/18).
Załączniki
DS-1325-18
42.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Prymasowski" (DS-1326/18).
Załączniki
DS-1326-18
43.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana M S (DS-1327/18).
Załączniki
DS-1327-18
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie miasta Katowice (DS-1307/18).
44.
Rozpatrzenie skarg:
a)
Państwa A i J S na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-1308/18).
Załączniki
DS-1308-18
45.
Zapytania radnych.
46.
Interpelacje radnych.
47.
Komunikaty i wolne wnioski.
48.
Zamknięcie sesji.