Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta - VII kadencja (Archiwum)
LVIII Sesja w dniu 26 lipca 2018, godz. 11:00, w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Katowice.
5.
Zmiany w porządku obrad.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o pracy Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (DS-1328/18).
Załączniki
DS-1328-18
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice (DS-1304/18).
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Katowicach (DS-1331/18).
Załączniki
DS-1331-18
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Katowice na lata 2016-2021” za 2017 rok (DS-1332/18).
Załączniki
DS-1332-18
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 2 lokali użytkowych - pracowni twórcy oraz 5 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie (DS-1334/18).
Załączniki
DS-1334-18
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od T___ W____ i P____ N___ –K_____ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy al. K_________ ___ (DS-1335/18).
Załączniki
DS-1335-18
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. Straż Miejska w Katowicach (DS-1336/18).
Załączniki
DS-1336-18
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice (DS-1291/18).
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic - część w rejonie ulic Ks. P. Skargi i F. Wincklera (DS-1337/18).
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (DS-1330/18).
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od R_____ D___ i J_____ B_________-D___ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej --/-- (DS-1338/18).
Załączniki
DS-1338-18
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok (DS-1339/18).
Załączniki
DS-1339-18
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 (DS-1340/18).
Załączniki
DS-1340-18
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania trzech radnych Rady Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla nauczycieli wychowujących młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze (DS-1341/18).
Załączniki
DS-1341-18
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (DS-1333/18).
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie niezasądzonych wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pana A__ P__ z tytułu uprzednio zajmowanych lokali mieszkalnych położonych przy ul. Agnieszki__ i ul. Agnieszki__ w Katowicach (DS-1342/18).
Załączniki
DS-1342-18
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani B__ H__, pani A__ H__ i pani K__ H__ z tytułu uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej __ (DS-1343/18).
Załączniki
DS-1343-18
d)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice - Północ w Katowicach dot. uchwały Rady Miasta Katowice nr XX/374/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku (DS-1344/18).
Załączniki
DS-1344-18
e)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice - Północ w Katowicach dot. uchwały Rady Miasta Katowice nr XLIX/1012/17 z dnia 23 listopada 2017 roku (DS-1345/18).
Załączniki
DS-1345-18
f)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Opawska" (DS-1278/18).
22.
Zapytania radnych.
23.
Interpelacje radnych.
24.
Komunikaty i wolne wnioski.
25.
Zamknięcie sesji.