Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta - VII kadencja (Archiwum)
LXI Sesja w dniu 25 października 2018, godz. 11:00, w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Miasta Katowice.
5.
Zmiany w porządku obrad.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.
8.
Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o pracy Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2018 roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 za I półrocze 2018 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2018 roku" (DS-1353/18).
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach - część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej (DS-1380/18).
Załączniki
DS-1380-18
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie miasta Katowice (DS-1385/18).
Załączniki
DS-1385-18
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie miasta Katowice (DS-1386/18).
Załączniki
DS-1386-18
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Kolońskiej na rzecz Skarbu Państwa (dz. nr 35/12 i inne) (DS-1387/18).
Załączniki
DS-1387-18
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (DS-1388/18).
Załączniki
DS-1388-18
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie procedury nadawania nazw ulicom, placom i parkom położonym na terenie miasta Katowice (DS-1361/18).
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok” (DS-1366/18).
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (DS-1379/18).
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2018 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-1389/18).
Załączniki
DS-1389-18
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od H______ M______, E__ F____-M______, O_____ M______ i L____ M______ z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Sienkiewicza --/-(DS-1393/18).
Załączniki
DS-1393-18
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od P_____ D____, B_______ W_____, S_____ W_____ i P______ D____ z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Modrzewiowej --/--(DS-1394/18).
Załączniki
DS-1394-18
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Katowice (DS-1395/18).
Załączniki
DS-1395-18
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Katowickiego Parku Leśnego (DS-1396/18).
Załączniki
DS-1396-18
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie miasta Katowice (DS-1374/18).
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom miasta Katowice (DS-1401/18).
Załączniki
DS-1401-18
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od E__ K______ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Piastów -/---(DS-1397/18).
Załączniki
DS-1397-18
26.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od nieznanych z miejsca pobytu E-- B----- i S--------- B----- z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Tysiąclecia --/--(DS-1398/18).
Załączniki
DS-1398-18
27.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 11 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie (DS-1399/18).
Załączniki
DS-1399-18
28.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.(DS-1400/18).
Załączniki
DS-1400-18
29.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice (DS-1373/18).
30.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od G_______ K___ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej --/-(DS-1402/18).
Załączniki
DS-1402-18
31.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok (DS-1403/18).
Załączniki
DS-1403-18
32.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 (DS-1404/18).
Załączniki
DS-1404-18
33.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" (DS-1381/18).
34.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od J_______ B_______ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Mieszka I -/-(DS-1405/18).
Załączniki
DS-1405-18
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od M_ L_, A_ L_ oraz D_ L_ z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Wiosny Ludów _ (DS-1406/18).
Załączniki
DS-1406-18
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2018r. (DS-1407/18).
Załączniki
DS-1407-18
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły (DS-1390/18).
35.
Rozpatrzenie skarg:
a)
na działania Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach (DS-1391/18).
Załączniki
DS-1391-18
b)
na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-1392/18).
Załączniki
DS-1392-18
c)
na działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach (DS-1408/18).
Załączniki
DS-1408-18
36.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Miasta Katowice za okres kadencji 2014-2018 oraz sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za okres kadencji 2014-2018 (DS-1382/18).
Załączniki
DS-1382-18
37.
Zapytania radnych.
38.
Interpelacje radnych.
39.
Komunikaty i wolne wnioski.
40.
Zamknięcie sesji.