Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Budżetu Miasta - VII kadencja
2 Posiedzenie w dniu 23 lutego 2017, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) UM Katowice ul. Młyńska 4
BRN.0012.3.2.2017.KJ-K
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach.
Załączniki
DS-791-17
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Załączniki
DS-794-17
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w rejonie ul. Kościuszki - Zgrzebnioka na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Załączniki
DS-799-17
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania najemcom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wraz z innymi budynkami użytkowymi pierwszeństwa w nabyciu budynków ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.
Załączniki
DS-800-17
5.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017 rok.
Załączniki
DS-806-17
6.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035.
Załączniki
DS-807-17
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od nieznanej z miejsca pobytu pani D_____ H___ z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej ___/_.
Załączniki
DS-808-17
3.
Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2016 roku (uchwała nr XXXIV/725/08 z dnia 19.12.2008 r. /tekst jednolity XLIII/1037/13 z dnia 18.12.2013 r./ w zakresie sprzedaży i nabywania nieruchomości do zasobu Miasta). Radny prowadzący temat: Borys PRONOBIS
Załączniki
CCF20170222
4.
Informacja o realizacji w 2016 roku planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych (zał. Nr 9 do uchwały budżetowej). Radny prowadzący temat: Marek NOWARA
Załączniki
informacja PM
5.
Korespondencja.
1.
Odpowiedź na wniosek Komisji o zlecenie przygotowania ekspertyzy prawnej przez niezależną - zewnętrzną kancelarię prawną dotyczącą interpretacji i sposobu realizacji zapisów art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Załączniki
CCF20170105
6.
Wolne wnioski.