Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Górnicza - VII kadencja
1 Posiedzenie w dniu 30 stycznia 2017, godz. 14:00, w sala 315 UM Katowice ul. Młyńska 4
BRM.0012.9.1.2017
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjecie porządku obrad.09:01
2.
Przyjecie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.09:01
3.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice za 2016 rok.09:01
4.
Problem niskiej emisji związanej ze spalaniem złej jakości paliw stałych w gospodarstwach domowych. Próba oszacowania skali problemu oraz efektów wdrożenia programu zmiany źródeł ogrzewania na proekologiczne. Działania Miasta w zakresie edukowania mieszkańców na temat możliwości czystego spalania paliw stałych, oraz wymiany źródeł ogrzewania.09:02
5.
Sprawy bieżące i wniesione, wolne wnioski.09:02
1)
Odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 29.08.2016r., dotyczący zwiększenia w budżecie miasta Katowice na rok 2017 środków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach dziedzictwa poprzemysłowego wpisanych do rejestru zabytków o kwotę 1 mln zł.09:02
2)
Wniosek Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. o zmianę koncesji nr 131/94 z dnia 22.08.1994r. na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej z części złoża "Wieczorek".09:02
6.
Zakończenie posiedzenia.09:02