Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Polityki Społecznej - VII kadencja
2 Posiedzenie w dniu 16 lutego 2017, godz. 14:15, w sali 4,5 (parter) UM, wcześniej wyjazd o godz.11.50
BRM.0012.6.2.2017
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice o działalności Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego, dotowanej przez Miasto Katowice, prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi w Katowicach-Bogucicach. WYJAZD GODZ.11.50-14.00.
3.
GODZ.14.15 sala 4,5 UM ul. Młyńska 4 Informacja roczna o działalności i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach w 2016 roku w tym dot. przestępczości w Katowicach w latach 2010-2016 wraz z oceną pionu służb kryminalnych KMP. Statystyka przestępczości w poszczególnych dzielnicach Katowic, w rozbiciu na poszczególne komisariaty Policji - dane I - XII.2016r.).
a)
INFORMACJA Z DNIA 8.02.2017 r. O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PODLEGŁYM KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W KATOWICACH I PODLEGŁYCH KOMISARIATÓW POLICJI W 2016 ROKU.
Załączniki
infor. KMP
4.
Informacja roczna o działalności i wynikach pracy Straży Miejskiej w Katowicach w 2016 r.
Załączniki
info SM
5.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice o sytuacji finansowo-majątkowej oraz organizacyjnej Szpitala Miejskiego Murcki Sp. z o.o.
6.
Informacja Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice OZ.V.0003.2016 z dnia 19.01.2017 r.
7.
Sprawy bieżące i wniesione:
a)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach.
Załączniki
DS-791-17
1)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Załączniki
DS-794-17
2)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu "Nas Troje i więcej".
Załączniki
DS-796-17
8.
Opiniowanie projektu apelu Rady Miasta Katowice do Prezydenta Miasta Katowice o zapewnienie ciągłości działania Szpitala Miejskiego "Murcki" Sp. z o.o. w dotychczasowym kształcie jako podmiotu miejskiego oraz przygotowanie planu inwestycyjnego dla rozwoju spółki (pismo BRM.0005.4.2017 z dnia 6.02.2017r.)
9.
Wolne wnioski.