Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta
II Sesja w dniu 29 listopada 2018, godz. 11:00, w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Zmiany w porządku obrad.
a)
Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta Katowice.
5.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
6.
Tajne wybory Wiceprzewodniczacych Rady Miasta Katowice:
a)
Zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice.
b)
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice (DS-14/18).
Załączniki
DS-14-18
d)
Odczytanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice (DS-15/18).
Załączniki
DS-15-18
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice oraz ustalenia jej skladu osobowego (DS-17/18).
Załączniki
DS-17-18
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Katowice oraz ustalenia jej składu osobowego (DS-18/18).
Załączniki
DS-18-18
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych (DS-20/18).
Załączniki
DS-20-18
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice, uprawnionego do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Katowice (DS-19/18).
Załączniki
DS-19-18
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Katowice i ustalenia ich przedmiotu działania (DS-22/18).
Załączniki
DS-22-18
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice (DS-23/18).
Załączniki
DS-23-18
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice (DS-24/18).
Załączniki
DS-24-18
d)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli miasta Katowice do Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach (DS-25/18).
Załączniki
DS-25-18
e)
Przedstawienie prezentacji w zakresie wskaźników i założeń do projektu budżetu miasta Katowice na 2019r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2045.
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2017/2018, w tym o wynikach sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły, nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wynikach nadzoru pedagogicznego, sprawowanego przez kuratora oświaty” (DS-6/18).
Załączniki
DS-6-18
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer porucznika Henryka Kalemby" (DS-5/18).
Załączniki
DS-5-18
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na utrzymanie cmentarzy komunalnych dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych w Katowicach na 2019 r.(DS-3/18).
Załączniki
DS-3-18
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie złożenia wniosku o likwidację Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach (DS-16/18).
Załączniki
DS-16-18
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Katowice (DS-21/18).
Załączniki
DS-21-18
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego w Katowicach (DS-4/18).
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Żubrów Murckowskich" (DS-1383/18).
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Prezydenta Miasta Katowice (DS-26/18).
Załączniki
DS-26-18
d)
Rozpatrzenie projektu apelu w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planowanych inwestycji mieszkaniowych w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Śląskiego (DS-27/18).
16.
Interpelacje radnych i zapytania radnych.
17.
Komunikaty i wolne wnioski.
18.
Zamknięcie sesji.