Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA BUDŻETU MIASTA
1 Posiedzenie w dniu 17 grudnia 2018, godz. 13:30, w sali 315 UM Katowice przy ul. Młyńskiej 4
BRM.0012.3.1.2018.AM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Wypracowanie opinii do projektu budżetu miasta Katowice na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2019 - 2045.
Załączniki
DS-10-18
1.
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości sfinansowania deficytu.
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2019 - 2045.
Załączniki
DS-8-18
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2019 rok.
Załączniki
DS-9-18
5.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2019 rok”.
Załączniki
DS-11-18DS-37-18-1
6.
Przyjęcie opinii Komisji Budżetu Miasta do projektu budżetu miasta Katowice na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2045.
3.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
Załączniki
DS-38-18
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap III:2019 rok".
Załączniki
DS-39-18
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap III:2019 rok".
Załączniki
DS-40-18
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
Załączniki
DS-41-18
5.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
6.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok.
Załączniki
DS-45-18
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045.
Załączniki
DS-46-18-2
8.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Załączniki
DS-47-18
9.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie.
Załączniki
DS-53-18
4.
Sprawy bieżące.
1.
Informacja z wykonania budżetu miasta Katowice za 3 kwartały 2018r.
5.
Wolne wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.