Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta
III Sesja w dniu 20 grudnia 2018, godz. 11:00, w sali 209 Urzędu Miasta Katowice w budynku przy ul. Młyńskiej 4.
1.
Otwarcie sesji.
a)
Ślubowanie Radnego.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta Katowice.
5.
Zmiany w porządku obrad.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2019 - 2045 (DS-8/18).
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2019 rok (DS-9/18).
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2019 rok" (DS-37/18).
Załączniki
DS-11-18DS-37-18
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach. (Bookmacher Sp. z o. o.) (DS-13/18).
Załączniki
DS-13-18
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach (Finkorp Sp. z o.o.) (DS-29/18).
Załączniki
DS-29-18
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania na kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach (DS-28/18).
Załączniki
DS-28-18
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania XVI Liceum Ogólnokształcącemu, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach imienia „Dziewięciu Górników z Wujka” (DS-30/18).
Załączniki
DS-30-18
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie miasta Katowice (DS-31/18).
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 7 Załęże, nr 12 Koszutka, nr 14 Dąbrówka Mała oraz nr 17 Giszowiec (DS-34/18).
Załączniki
DS-34-18
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 7 Załęże, nr 12 Koszutka, nr 14 Dąbrówka Mała oraz nr 17 Giszowiec (DS-35/18).
Załączniki
DS-35-18
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady (DS-36/18).
Załączniki
DS-36-18
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r. (DS-12/18).
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym (DS-38/18).
Załączniki
DS-38-18
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych- budynki wielorodzinne - etap III: 2019 rok" (DS-39/18).
Załączniki
DS-39-18
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych- budynki jednorodzinne - etap III: 2019 rok" (DS-40/18).
Załączniki
DS-40-18
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym (DS-41/18).
Załączniki
DS-41-18
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Feliksa Netza" (DS- 42/18).
Załączniki
DS-42-18
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Katowicach (DS- 44 /18).
Załączniki
DS-44-18
26.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018r. (DS-45/18).
Załączniki
DS-45-18
27.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 (DS-46/18).
Załączniki
DS-46-18
28.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (DS-47/18).
Załączniki
DS-47-18
29.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Katowice do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Katowicach (DS-48/18).
Załączniki
DS-48-18
30.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice (DS- 49/18).
Załączniki
DS-49-18
31.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice (DS-50/18).
Załączniki
DS-50-18
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Katowicach (DS-51/18).
Załączniki
DS-51-18
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie (DS-53/18).
Załączniki
DS-53-18
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Ślaskiego (DS-54/18).
Załączniki
DS-54-18
32.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania radnego Piotra Pietrasza z funkcji przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Katowice (DS-32/18).
33.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Łukasza Borkowskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Transportu Rady Miasta Katowice (DS-33/18).
34.
Interpelacje radnych i zapytania radnych.
35.
Komunikaty i wolne wnioski.
36.
Zamknięcie sesji.