Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ROZWOJU MIASTA
1 Posiedzenie w dniu 12 grudnia 2018, godz. 13:00, w sala 209, UMK ul. Młyńska 4
BRM.0012.8.10.2018
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Wypracowanie opinii do projektu budżetu miasta Katowice na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2019 - 2045.
Załączniki
DS-10-18
1.
Uchwała Nr 4200/IV/187/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. -dw. komisji.
2.
Uchwała Nr 4200/IV/188/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu, przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Miasta Katowice. -dw. komisji.
3.
Uchwała Nr 4200/IV/189/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. -dw. komisji.
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2019 - 2045.
Załączniki
DS-8-18
5.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2019 rok.
Załączniki
DS-9-18
6.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2019 rok”.
Załączniki
DS-11-18DS-37-18
3.
Sprawy bieżące:
1.
Prezentacja projektu mpzp w obszarze fragmentu terenów górniczych Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. KWK „Wujek” i KWK „Katowice-Kleofas” obejmującego obszar położony w rejonie autostrady A4 i ulicy Upadowej. -dw. Komisji.
2.
Prezentacja projektu mpzp południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – Polska Grupa Górnicza S.A. KWK „Murcki - Staszic” – część obejmująca obszar w rejonie ulicy Stanisława Łętowskiego w Katowicach.-dw. Komisji.
3.
Prezentacja projektu mpzp dla obszaru położonego przy ulicy Lipowej w Katowicach - dw. Komisji.
4.
Wolne wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.